E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Atatürk University School of Nursing, Department of Surgical Diseases Nursing
2Ataturk University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(1): 27-31
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between sociometric variables and anxiety level which operating room medium causes on health staff. 66 health staff working in operating room of Atatürk University, Yakutiye Research and Practice Hospital and 66 health staff, as a control group, chosen by simple randomly sampling method from medical internal clinics were included to the study. Socio-demographic data collecting form, and state-permanent anxiety scala (STAJ) were used in this study. Consequently, average points of both state-permanent anxiety in operating room groups were found high. Although there was no difference among average points of working-year and state anxiety in operating room. It was determined that average points of state anxiety with the increase of working-year in medical group decreased. At 39-48 ages group, averae points of state anxiety operating room group and 19-28 ages group medical group are higher.


Ameliyathane Ortamının Çalışan Ekip Üzerinde Yarattığı Anksiyete Düzeyinin İncelenmesi
1Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 27-31

Bu çalışmada amaç, ameliyathane ortamının çalışan ekip üzerinde yarattığı anksiyete düzeyinin so şyodemografik özelliklerle ili şkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya Atatürk Üniversitesi Yakutiye Ara ştırma ve Uygulama Hastanesi ameliyathanesinde çalışan 66 sağlık personeli, kontrol grubu olarak dahiliye kliniklerinde basit rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 66 sağlık personeli alınmıştır. Araştırmada sosyodemografik veri toplama formu ve durumluk-sürekli anksiyete ölçe ği kullanılmıştır. Sonuçta ameliyathane grubunda hem durumluk hem de sürekli anksiyete ortalama puanları yüksek bulunmu ştur. Durumluk ve sürekli anksiyete ortalama puanları erkeklerde daha yüksek saptanm ıştır. Ameliyathane „grubunda çalışma yılı ve durumluk anksiyete ortalama puanları arasında fark bulunrrıazken, dahiliye grubunda çalışma yılının artmasıyla, durumluk anksiyete ortalama puanlarının düştüğü belirlenmiştir. Ameliyathane grubunda 39-48 yaş grubunda, dahiliye grubunda ise 19-28 yaş grubunda durumluk anksiyete ortalama puanları daha yüksektir.