E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Kocaeli ÜTF Department of Psychiatry
2ÇÜTF Department of Biostatistics
3ASKF
4ÇÜTF Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 4-8
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of the study was to investigate the reliability and validity of the "Work-Related Strain Inventory" among health professionals. The sample consisted of 397 health professionals who worked as pharmacist, dentist, physician, nurse and medical technician. The "Work-Related Strain Inventory (WRSI), Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Work Satisfaction Questionnaire (WSQ) were used. As a result the Cronbach alpha coefficient of the WRSI was 0.75 with the item 15 and 0.78 without the item 15. As predicted the correlations of the WRSI with the subscales of MBI and WSQ were significant. This short and easily administered scale may be usefull for appraising levels of work related strain among health professionals.


İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin Sağlık Alanında Çalışanlarda Geçerlik ve Güvenirliği
1Kocaeli ÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı
2ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dalı
3ASKF
4ÇÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 4-8

Bu çalışmada amaç sağlık alanında çahşanlarda işe bağlı gerginlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirli ğini araştırmaktır. Örneklem eczac ı , diş hekimi, hekim, hem şire, ebe ve sağlık teknisyenlerinden olu şan 397 kişiyi içermektedir. Çalışmada İ şe Bağlı Gerginlik Ölçeği (İBGÖ), Maslach Tükenmi şlik Ölçeği (MTÖ) ve İş Doyumu (İDÖ) kullanılmıştır. Sonuçta İBGÖ'nin Cronbach alfa katsayısı 15. madde dahil 0.75, 15. madde ölçekten çıkarıldığında 0.78 olarak bulunmuştur. Beklendiği gibi ölçeğin MTÖ'nin alt ölçekleri ve İDÖ ile korelasyonları anlamlıdır. Bu kısa ve kolay uygulanabilen ölçeğin sağlık alanında çalışanlarda işle ilgili gerginliği değerlendirmede kullanılabileceği düşünülmektedir.