E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2ÇÜTF Department of Biostatistics
3ÇÜTF Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 33-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of the study was to investigate the thinking styles that might be underlying the dispositions trf anxiety, anger and depression among the dysthymic patients. The sample consisted of 31 patients who were diagnosed as dysthymic disorder according to DSM-N. Beck Depression Inventory, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger State-Trait Anger Scale and Thinking Styles Scale were used. Results were compared to 31 control subjects without any physical and psychiatric disorder. As a result, the dysthymic patients were found to be more inclined to endorse the thinking styles that encompassed "the necessity that one should prove hisl her self-worth to other" and "one should not make mistakes in order to avoid losing self-worth in the eyes of others". Among the dysthymic group, the thinking styles that might be underlying the dispositions of anxiety, anger and depression showed significant dillerences according to gender.


Distimik Bozuklukta Öfke, Kaygı ve Depresyon Eğilimlerinin Bilişsel Alt Yapısıyla İlgili Bir Çalışma
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2ÇÜTF Biyoistatistik Anabilim Dalı
3ÇÜTF Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 33-38

Bu çalışmada distimik bozuklu ğu olan hastaların öfke, kayg ı ve depresif e ğilimlerinin bilişsel alt yapısının araştırılması amaçlanmıştır. Örneklem ÇUTF Psikiyatri polikliniğine ilk kez ba şvuran ve DSM-IV'e göre distimik bo zukluk tan ısı konan 31 hastadan oluşmaktadır. Çalışmada Beck Depresyon Ölçe ği (BDO), Spielberger Durumluk (SKE 1) ve Sürekli Kayg ı Envanteri (SKE 2), Sürekli Öfke ve Öfke ifadesi Tarz ı Ölçekleri ile Düşünce Biçimleri Listesi kullan ılm ıştır. Sonuçlar ruhsal ya da fiziksel hastalığı olmayan 31 kişininkiyle karşılaştırdmıştır. Sonuçta distimik hastaların, "başkalarının gözündeki ki şilik değerinin düşmemesi için hata yapılmaması" ve "ki şinin kendini ispatlarnası " gerektiği düşünce biçimlerine daha çok katılma eğiliminde oldukları belirlenmiştir-. Öfke, kaygı ve depresyon eğilimlerinin bilişsel alt yapısının distimik grupla karşılaştırma grubu arasında cinsiyete göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur.