E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital
2Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(2): 82-86
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: Hospital statistics are one of the most important tools that help to estimate the epidemiological trends about a psychiatric disorder and design appropriate hospital programs. The purpose of this research was to determine the changes in the ratio of alcohol user to drug (except alcohol) user in a alcohol and drug treatment clinic in 1999 and 2002.

Method: Data were taken from the electronic database. The records of 2169 outpatients and 706 inpatients in 1999 and 2353 outpatients and 710 inpatients in 2002 were analyzed retrospectively.

Results: The ratio of outpatient drug users to alcohol users was 0.43 in 1999 and 0.54 in 2002. The ratio of inpatient drug users to alcohol users was 0.42 in 1999 and 0.63 in 2002. There was a significant increase in the ratio of inpatient or outpatient drug users (p<0.001).

Conclusion: Hospital statistics showed that there was a significant increase in the number of drug users. This has to be confirmed by epidemiological researches and has to be planned new approppriate hospital treatment programs for drug users.


Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Kullanan Olgularda Artış
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr.
2Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 2(17): 82-86

Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozukluğun epidemiyolojik eğitimini tahmin etmekte ve uygun hastane programlarının hazırlanmasında yardımcı olan çok önemli araçlardan biridir. Bu araştırmanın amacı bir alkol ve madde tedavi kliniğinde 1999 ve 2002 yılında alkol kullananlar ile madde kullananların oranlarındaki değişimin saptanmasıdır.

Yöntem: Veriler elektronik veri tabanından elde edilmiştir. 1999 yılındaki 2169 ayaktan tedavi edilen ve 706 yatarak tedavi edilen hasta ve 2002 yılındaki 2353 ayaktan tedavi edilen ve 710 yatarak tedavi edilen hastanın kayıtları geriye dönük olarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Ayaktan tedavi edilen hastalarda madde kullananların/alkol kullananlara oranı 1999 yılında 0.43 iken 2002'de 0.54' dür. Yatarak tedavi edilen hastalarda madde kullananların alkol kullananlara oranı 1999 yılında 0.42 iken 2002 yılında 0.63' dür. Ayaktan veya yatarak tedavi edilen madde kullanan hastaların oranında belirgin bir artış vardır (p<0.001).

Sonuç: Hastane istatistikleri madde kullanıcıların sayısında anlamlı bir artış olduğunu göstermektedir. Bu sonuç epidemiyolojik araştırmalar yoluyla da doğrulanmalı ve madde kullananlar için yeni uygun tedavi programları planlanmalıdır.