E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Association Between Sexuality and Dyadic Adjustment: A Comparative Study in Three Groups of Couples
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 12. Psychiatry Service, Spc. Dr.
22. Psychiatric Service, Spc. Dr.
3Ass. Dr.
4Chief Specialist. Dr.
5Asst. Exp. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(2): 72-81
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: The present study examines the association between sexuality and dyadic adjustment in three groups of couples.

Method: In this research; first group consists of couples who have a demand for professional counselling (n=50) (Marital Counselling Unit-EDAM). Second group consists of couples who were sent by the family law court for marital counselling (n=50) and the control group consists of nonpatients (n=50). In evaluation, in addition to Dyadic Adjustment Scale, semistructured question form naire together socio demographical data and sexual life was used.

Results: The sociodemographical characteristics of the three groups such as mean age, duration of marriage, birthplace and religious belief were found similar and the others such as educational level, age at marriage, types of marriage, socioeconomic status and social security status were found statistically different. At the comparison of dyadic adjustment of couples who have and don't have sexual dysfunction; the dyadic adjustment of couples who don't have sexual dysfunction was found significantly higher in the control group. The dyadic adjustment did not show statistical significance in the the family law court group and EDAM's group.

Conclusion: Results indicated that in the family law court group and EDAM's group sexual dysfunction was not significantly associated with dyadic adjustment, but in the control group sexual dysfunction was directly correlated with dyadic adjustment.


Cinsellik ve Çift Uyumu Arasındaki İlişki: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr.
22. Psikiyatri Servisi, Uzm. Dr.
3Ass. Dr.
4Şef Uzm. Dr.
5Şef Yrd. Uzm. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 2(18): 72-81

Amaç: Bu araştırmanın amacı üç grup evli çiftte cinsellik ile çift uyumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışmaya, evlilik sorunları nedeniyle Evlilik Danışma Merkezi'ne (EDAM) başvuran (n=50) ve mahkeme tarafından EDAM'a yönlendirilen (n=50) iki grup evli çift ile genel populasyondan (n=50) daha önce herhangi bir psikolojik yardım almamış olan evli çiftler alındı. Değerlendirmede veri toplama aracı olarak, Çift Uyum Ölçeği ve eşlerin cinsel yaşamları ile ilgili soruları da içeren yarı yapılandırılmış sosyodemografik veri formu kullanılmıştır.

Bulgular: Her üç grup; yaş ortalaması, evlilik süresi, doğum yeri, dini inanç gibi sosyodemografik veriler aç ısından birbirine benzer bulunmuştur. Gruplar öğrenim düzeyi, ilk evlilik yaşı, evlenme biçimi, ekonomik düzey, sosyal güvence gibi sosyodemografik veriler açısından ise farklılık göstermektedir. Cinsel sorunu olan çiftler ile cinsel sorunu olmayan çiftlerin uyum düzeyleri karşılaştırıldığında, kontrol grubunda cinsel sorunu olmayanların çift uyumu anlamlı derecede yüksek bulunurken, EDAM ve mahkeme grubunda farklılık saptanmadı.

Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler, EDAM ve mahkeme grubunda cinsel sorun ile çift uyumu arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını, kontrol grubunda ise cinsel sorun ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.