E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 10-14
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Aim of this study is to consider the factors which delinquency may derived from at schizophrenic patients. There is no difference between deliquent and non-delinquent schizophrenic patients but in the group of the delinquent schizophrenic patients loss of father frequent.


Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olası Faktörler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1991; 3(4): 10-14

Çalışma, şizofreni tan ısına varılmış hastalarda suç işlemeyi etkilemesi olas ı faktörleri belirlemek amacı ile planlanmıştır. Suç işlemiş ve işlememiş şizofren grupları arasında alkol-madde kullan ımı, ailede psikotik bozukluk ve suçluluk görülme oranlar ı, maddi destek alıp almama ve evden kaçma gibi de ğişkenler açısından fark bulunmam ıştır. Ancak, suç işlemiş şizofrenler grubunda baba ölümünün suç işlememişlere göre daha fazla olduğu belirlenmiştir.