E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Comparison of Computtarized EEG (CEEG) and Standard EEG (EEG) Results in Neurological Diseases
1Vakıf Gureba Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 53-56
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

What does CEEG contribute to the recognition of neurological disorders, in addition to EEG? The aim of this study is to answer these questions. A sophisticated system, consisting of a computer, a printer and a screen (HZ1 system), connected to an 8 channel standard EEG equipment and giving the percentage, average voltage and topographic distribution of the recorded brain activity frequencies (delta, theta, alpha, beta) as a report .and as a dynamic brain map, was used. The following results were obtained after comparing more than 2000 EEG and CEEG findings: 1/ CEEG, which estimates wave frequencies, naturally did not record focal and generalized sharp waves, paroxysmal projected discharges and various wave patterns (spike-wave, triphasic wave, periodic anomalies, etc.), useful in the recognition of diseases; 2/ Correlation beween EEG and CEEG results was usually good if standart EEG was normal or focal or generalized wawes were present. Occasionally, some artefacts were recorded as pathological activity in CEEG; 3/ CEEG made it easy to see the activity type, distribution and percentage at one glance.


Nörolojik Hastalıklarda Kompütarize EEG (CEEG) ile Standart EEG (EEG) Sonuçlarının Karşılaştırılması
1Vakıf Gureba Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1993; 3(6): 53-56

CEEG nörolojik hastalıkların tanısında, EEG incelemesine ne katmaktad ır? CEEG, EEG'nin yerini alabilir mi? Çalışma bu sorulara cevap verme amacını taşımaktadır. 8 kanallı standart EEG aleti ve bununla bağlantılı olarak çalışan ve kaydedilen beyin aktivite frekans ının (delta, teta, alfa, beta) yüzdesini, ortalama voltajını ve topografik dağılımını rapor ve dinamik beyin haritası şeklinde veren sofistike kompüter, printer ve görüntüleme bölümlerinden oluşan sistemden (HZI Sistemi) elde edilen, 2000'den fazla EEG ve CEEG bulgular ı kıyaslanarak aşağıdaki sonuçlara varılm ıştır: 1/ EEG de saptanan fokal veya yayg ın sivri dalgalar, paroksizmal projete deşarjlar, tanıya yöneltebilen çe şitli dalga paternleri (diken-dalga, çok diken-dalga, yavaş diken-dalga, trifazik dalga, peryodik anomaliler), dalga frekansını saptayan CEEG'de, doğal olarak, çıkmam ıştır; 2/ Standart EEG normalse veya fokal ya da yayg ın yavaş dalgalar varsa, EEG ve CEEG sonuçları arasında genellikle uyum bulunmu ş, nadiren bazı artefaktlar CEEG'de patolojik aktivite olarak kaydedilmi ştir; 3/ CEEG bir bakışta aktivite tipini, dağılımını ve oranını göstermesi yönünden kolaylık sağlamıştır.