E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Konya State Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 8(1): 43-47
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, 537 students (321 girls and 217 boys) of high school were screened by SCL-90-R. We examined the distribution and level of psychological symptoms and the symptoms relation to the socieconomical variables. 309 students (208 girls, 101 boys) had global severity index (GSI) above the one point (at the psychological level), 90 % of students had low educational level and 55 % low economical status, 46 % of students reported the preferred the school from economical necessity. In respect to subscales, the numbers of students whose GSI score higher than 1 point were as follows: For somatization 237, for obsessive-compulsive 373, for interpersonal sensitivity 413, for depression 331, for anxiety 359, for anger-hostility 294, for phobk anxiety 147, for paranoid thinking 301 , for psychotic symptoms 216, for sleep-eating problems 333.


Lise Öğrencilerinde SCL-90-R ile Semptom Taraması
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Konya Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1995; 1(8): 43-47

Bu çalışmada, 320'si kız, 217'si erkek olmak üzere toplam 537 sa ğlık meslek lisesi ö ğrencisinde, 90 soruluk bir semptom tarama listesi olan SCL-90-R ile ruhsal belirtilerin düzeyi ve da ğılımı ve bunların cinsiyet, ya ş, aile ve «retmenlerle ilişki, ailenin ekonomik ve e ğitim düzeyi, okulu seçme nedeni, ergenlik bilinci gibi etkenlerle ili şkisi araştırıldı . 208'i kız, 101'i erkek toplam 309 (% 57) «rencide, genel şiddet indeksi (GSI) 1 'in üzerinde (psikopatolojik düzeyde) bulundu. Ö ğrencilerin % 90'ında ailenin eğitim düzeyi dü şük, % 55'inin ise ekonomik durumu bozuk bulunmu ştur. Her yüz öğrenciden 46'sı okullarını ekonomik zorunluluk nedeniyle seçtiklerini belirtmişlerdir. Alt skalalar yönünden değerlendirildiğinde, somatizasyon 237 (% 44), obsesif kompulsif belirtiler 373 (% 69), kişiler arası duyarlılık 413 (% 77), depresyon 331 5% 61), anksiyete 359 (% 66), öfkedüşmanlık 294 (% 54), fobik anksiyete 147 (% 27), paranoid dü şünceler 301 (% 56), psikotik belirtiler 216 (% 40), uyku-yeme problemleri 333 (% 62) ö ğrencide l'in üzerinde GSI puanı almıştır.