E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital I. Psychiatry Unit
2I. Neurology Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 49-53
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In Parkinson's disease, psychosis may be induced by antiparkinsonian treatment. In this study psychotic symptoms were assessed in 61 idiopathic Parkinsos's disease (IPD) patients, compared to 59 healthy controls and 58 chronic disabling disease patients, using brief psychiatric rating scale (BPRS). In IPD group, BPRS scores were higher than both control groups and the difference was statistically significant. Psychosis rate was 14.7 % in IPD patients, whereas no psychotic disorder was observed in the two control groups.


Parkinson Hastalığında Psikoz
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi I. Psikiyatri Birimi
2I. Nöroloji Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 1(11): 49-53

Parkinson hastalığında psikotik bozukluklar antiparkinsonyen tedaviye bağlı gelişmektedir. Bu çal ışmada idyopatik Parkinson hastalığı (İPH) tanılı 61 olgu, 59 sağlıklı ve .58 kronik kısıtlayıcı hastalığı olan kontrol grupları ile kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği (BPRS) uygulanarak, psikotik belirtilerin varl ığı açısından kı - yaslanmıştır. İPH grubunda, kontrollere kıyasla, istatistiksel açıdan anlamlı BPRS skor yüksekli ği ve % 14.7 oranında psikotik bozukluk saptanmıştır. Kontrol gruplarında psikoz tanısı alan olmamıştır.