E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Haydarpaşa Numune Hospital 1. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 51-55
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The complet obstruction of arteria cerebri media (ACM) or with arteria cerebri anterior (ACA) or arteria cerebri posterior (ACP) is termed as "malignant ACM infarction". This types of infarcts have poor prognosis and the patients generally die because of 'herniation. In this study, we have examined the prognostic factors which might influence the clinical progresşes of 19 patients, who had taken the diagnosis of malignant ACM infarction. During the last year in our clinic the ratio of patients with complete ACM infarction were 7.3 %. The evaluation of the patients clinical state at referral esere made Glasgow comal scale (GCS). Cerebral oedema, midline shift and the size of infarct were determinated by cranial computerized tomography. The functional state of survived patients were evaluated by Barthel index. The patients whose mean GCS at referral were 8 or below have died in 2-4 days time. The cause of deaths was transtentorial hernicıtion. Only three patients of our sample survived (15 %) and their mean Barthel index score was 60 (45-70):The factors effecting the poor prognosis and the importance of early decompression surgery in complete ACM infarcts were discussed in the light of literature knowledge.


Malignant Arteria Serebri Media Enfarktında Klinik Gidiş ve Prognoz
1Haydarpaşa Numune Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 51-55

Arteria serebri medianın (ASM) tam olarak t ıkanması veya arteria serebri anterior ya da arteria serebri posterior ile birlikte tıkanıklık"' "malignant" ASM enfarkt ı olarak adlandırılır. Bu tip enfarktların klinik seyri kötü olup genellikle hastalar herniasyon neticesi kaybedilir. Bu çalışmada malignant ASM enfarkt ı tanısı alan 19 hastanın klinik seyrinde etkili olan prognostik faktörlerin de ğerlendirilmesi yapıldı . Son bir yıllık süre içinde kliniğimizde izlenen komplet ASM enfarkth hastalar ın oranı % 7.3 olarak belirlendi. Hastaların başvuru klinik durumu Glasgow koma skalas ı (GKS) ile de ğerlendirildi. Kranial BT çekimleri ile beyin ödemi, orta hat shifti ve enfarktın büyüklü ğü tespit edildi. Hayatta kalan hastaların fonksiyonel durumu Barthel indeksine göre belirlendi. Kliniğimize kabullerindeki ortalama GKS skoru 8 olan hastalar 2-4 gün içinde kötüle şme gösterdiler ve areaktif dilate pupil gelişen tüm hastalar kaybedildi. Ölüm sebebi transtentoryal herniasyon idi. Sadece 3 hasta hayatta kaldı (% 15) ve bunların ortalama Barthel indeks skoru 60 (45-70) olarak saptandı. Komplet ASM enfarktında, hastaların kötü olan prognozunda etkili olan faktörler ve erken dekompresyonun yeri literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı .