E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(2): 22-32
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Schizophrenia is a chronic psychotic illness with considerable heterogeneity. Significant gender differences in schizophrenia have been reported in premorbid adjustment, age at onset, familial risk, phenomenology, course and outcome, treatment response and neuroimaging studies. However, most of the schizophrenia research studies have various shortcomings in sampling (chronic subjects, male predominance), diagnostic criteria and design characteristics (retrospective nature). Schizophrenic men have an earlier age at onset, more negative symptoms, poorer response to treatment, more maternal obstetric complications and structural brain abnormalities. Schizophrenic women have higher levels of premorbid adjustment and psychosocial functioning; they have a better course and outcome. They also tend to have a higher risk for schizophrenia spectrum disorders among their first-degree relatives. Gender dillerences in schizophrenia, beyond reflecting normal sexual dimorphism, is believed to be directly related to the etiopathogenesis of the disorder. An understanding of these dillerences may provide clues to the nature of schizophrenia and thus are important to consider in future research endeavors. In this article, implications of the role of gender for schizophrenia are discussed.


Şizofrenide Cinsiyet Farklılıkları: Bir gözden geçirme
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 22-32

Şizofreni yaşam boyu süren, heterojen bir psikotik hastalıktır. Şizofrenide prodromal dönem, hastalık başlangıç yaşı, aile öyküsü, fenomenoloji, gidi ş ve sonlanış, tedaviye yan ıt ve beyin görüntüleme bulgularında çarpıcı cinsiyet farkl ılıkları bildirilmektedir. Ancak bu konudaki çal ışmaların çoğunda, kronik olguların seçilmesi, retrospektif nitelik ve örneklemlerde erkek olgular ın kadınlardan sayıca fazla oluşu gibi metodolojik k ısıtlılıklar sözkonusudur. Şizofren erkeklerde hastal ık başlangıcı daha erken, negatif semptomlar daha fazla, tedaviye yan ıt daha az, obstetrik komplikasyonlar ve beyin görüntüleme incelemelerinde anomali varl ığı daha sıktır. Kadın şizofrenlerde ise ailede psikoz öyküsü daha fazla, premorbid i şlevsellik, sosyal ve meslek uyumu ve prognoz daha iyidir. Şizofrenide bildirilen cinsiyet farkl ılıklarının, normal cinsel demorfizmin ötesinde, do ğrudan hastalığın etyopatogenezi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, bu konuda yap ılacak yeni çalışmalar, hastalığın daha iyi anlaşılabilmesine de büyük katk ı sağlayacaktır. Bu makalede şizofrenideki cinsiyet farklı lıklarına ilişkin güncel bilgiler gözden geçirilmiştir.