E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 7th Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 9-21
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, 105 chronic schizophrenic patients at Bak ırköy State Hospital for Psychiatric and Neurologic Diseases were evaluated. The patient group consisted of 25 (24 %) females and 80 (76 %) males with a mean age of 50. The point prevalence of schizophrenia was 38 %. Comparisong the therapeutic regimens of the patients groups with and without depression according to HDS did not reveal statistical dillerence between the doses and tpes of antipsychotic drugs. Comparing the total points of parkinsonism and akathisia according to ESDS of the patient groups with and without depression did not reveal statistical difference. Also, parkinsonism subsclase of HDS and ESDS were not statistically correlated. The depression level according to HDS of the depressed patient group was significantly lower one month later. These results show the depressive symptoms of the patients may not be considered as postpsychotic, akinetic or pharmacologic depression, but these symptoms may be regarded as a part of schizophreniac syndrome. Conclusively, depressive and negative symptoms of schizophrenia can be differentiated using BPRS and the depression subscale of BPRS is as reliable as HDS to evaluate the depressive symptoms of schizophrenia.


Kronik Şizofren Hastalarda Ortaya Çıkabilen Depresyonun Parkinsonizm ve Negatif Belirtilerden Ayırdedilmesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 7. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 2(11): 9-21

Çalışmaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Kronik Psikoz servislerinde yatan ve sürekli gidi ş gösteren 105 şizofrenik hasta alınmıştır. Yaş ortalamaları 50 olan hastaların 25'i (% 24) kadın, 80'i (% 76) erkektir. Bu çalışmada şizofrenikler için depresyonun nokta prevalans ı % 38 olarak tespit edilmiştir. HDÖ ne göre depresyon saptanan hasta grubuyla depresyon saptanmayan hasta grubu uygulanan tedavi açısından karşılaştırıldığında, antipsikotik dozu ve antipsikotik türü ile depresyon aras ında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Depressif grup ile depresif olmayan grup, EBDÖ'nin parkinsonizm ve akatizi toplam puanlarına göre karşılaştırıldıklarında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmemi ştir. HDÖ ile EBDÖ'nin parkinsonizm alt ölçe ği arasında korelasyon olup olmadığına bakıldığında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. HDÖ'ne göre depresyon saptanan hastaların, depresyon düzeyleri bir ay sonra HDÖ ile tekrar değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük bulunmu ştur. Yukar ıdaki bulgular, çalışmaya alınan hastalarda saptanan depresif belirtilerin, postpsikotik, akinetik ve farmakojenik depresyon olarak değerlendirilemeyeceğini, bu belirtilerin şizofrenik sendromun bir parçası olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmadan elde , edilen sonuçlardan birisi de; KPDÖ'rıin şizofrenide depresif ve negatif semptomlar ı ayrı ayrı değerlendirebildiği ve KPDÖ depresyon alt ölçe ğinin şizofrenideki depresyonun değerlendirilmesinde, daha uzun ve karmaşık olan HDO.. kadar da güvenilir olduğudur.