E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Uludag University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Uludag University Department of Physical Therapy and Rehabilitation
3Bursa Military Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 39-44
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study was to assess whether there existed any dillerence between traumatic spinal cord injured patients of less than one year and more thıın one year after injury in terms of depression and anxiety levels. Twenty patients from several clinics of Uluda ğ University Medical Faculty and from Rehabilitation Departınent of Military Hospital of Bursa were included in this study. The patients were divided into two groups according to the time after injury. While the first group of 8 patients were evaluated before 1 year post-injury, second group of 12 patients were evaluated 1 year post-injury. Patients evaluations were pe ıformed by using Prime-MD and SCID personality disorder screening format, depression levels were assessed by Hamilton and Beck depression scale and anxiety levels by Spielberg scales (STAI-1, STAI-2). As a result of this cross-sectional study, while no statistically significant dillerence was found in anxiety levels between two groups, the depression level was observed to be significantly higher, and considering the prevalence of less severe depression level we believe that it is appropriate to define these patients in context of "adjustmerıt disorder with depressive mood".


Bir Yıldan Kısa ve Bir Yıldan Uzun Süreli Travmatik Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastaların Depresyon ve Anksiyete Açısından Karşılaştırılması
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
3Bursa Askeri Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 39-44

Bu çalışmada 1 yıldan kısa ve uzun süreli travmatik medulla spinalis yaralanmalı hastalar arasında depresyon ve anksiyete düzeyleri aç ısından fark olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin çeşitli klinikleri ve Bursa Askeri Hastanesi Rehabilitasyon Servisinde tedavi görmekte olan 20 hasta çalışmaya alınmıştır (6 kadın, 14 erkek). Çalışmaya alınan hastaların 12'si bir yıldan uzun süa eli gruba, 8'i bir yıldan kısa süreli gruba dahil değildir. Hastaların değerlendirmeleri Prime-MD ve SCID ki şilik bozukluklar ı tarama formu kullanılarak yapılm ış, depresyon düzeyleri Hamilton ve Beck depresyon ölçekleri, anksiyete düzeyleri ise Spielberg durumluk ve sürekli kayg ı ölçekleri kullanılarak saptanmıştır. Kesitsel özellikte olan bu çalışmada sonuç olarak, gruplar arasında anksiyete düzeyleri yönünden istatistiksel anlamhl ık düzeyinde bir fark bulunamamış, depresyon düzeyleri ise bir y ıldan kısa süreli grupta, bir yıldan uzun süreli gruba kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmu ştur. Ancak hastalarda saptanan depresyonun major depresyon düzeyine ulaşmadığı ve hafif şiddette depresyonun yayg ın olmasını gözönünde bulundurarak bu hastaların "depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu" kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı kanısınıa varılmıştır.