E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1İnönü University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 23-36
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

172 inpatients referred to psychiatric consultation were investigated with respect to psychiatric diagnosis and the nature of the physical illness in a university hospital with 300 beds in six months. 23.3 % of the patients were diagnosed as adjustment disorder, 21.5 % of those were diagnosed as depressive disorder, 18.6 % of those were diagnosed as anxiety disorder, 12.8 % of those were diagnosed as somatoform disorder, and 5.8 % of those were diagnosed as delirium. Most common diagnosis in according to DSM-1V was major depressive disorder (13.4 %). Depressive disorders (43.7 %) in patients with cancer, adjustment disorders (53.3 %) in patients with entoxication and somatoform disorders (36.4 %) in patients who were being investigated with regard the physical illness were the most common diagnoses. There was a linear relationship between the severity and chronicity of the physical illness and the diagnoses of depression.


Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Hastalarda DSM-IV Tanı Dağılımı ve Fiziksel Hastalıklarla İlişkileri
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 23-36

300 yataklı bir üniversite hastanesinde 6 ay içerisinde yatarak tedavi gören hastalardan psikiyatri konsültasyonu istenen 172 hasta fiziksel hastalığın doğası ve psikiyatrik tan ılar açısından incelendi. Hastaların % 23.3'ü uyum bozuklu ğu, % 21.5'i depresif bozukluk, % 18.6's ı anksiyete bozuklu ğu, % 12.8'i somatoform bozukluk ve % 5.8'i deliryum tan ısı aldı. DSM-IV'e göre en s ık konulan tanı majör depresif bozukluk (% 13.4) idi. Kanser hastalarında depresif bozukluk % 43.7, entoksikasyon hastalar ında uyum bozuklu ğu % 53.3, tıbbi tanısı araştırılan hasta grubunda somatoform bozukluk % 36.4 oranında en sık konulan tanılar oldu. Hastalığın şiddeti ve süregenliği ile depresyon tanısı arasında doğrusal bir ilişki saptandı .