E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 7. Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 16-22
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This paper presents empirical evidence accumulated across the last two decades to challenge seven long-held myths in psychiatry about schizophrenia which impinge upon the perception and thus the treatment of patients. such myths have been perpetuated across generations of trainees in each of mental health disciplines. These myths limit the scope and effectiveness of treatments offered. These myths maintain the pessimism about outcome for these patients thus significantly reducing their opportunities for improvement andlor recove ıy. Counter evidence is provided with implicationts for new treatment strategies.


Şizofren Bireyin Algıladığı Duygu Dışavurum Düzeyinin Relapsla ve Aile İşlevleriyle İlişkisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 16-22

Bu makale, hastaların algılanmasını ve dolay ısıyla tedavisini etkileyen ve psikiyatride uzun süreden beri kabul gören şizofreniye ili şkin 7 miti tartışmaya açmak için son iki dekadda toplanm ış ampirik delilleri sunmaktadır. Bu tip mitler her mental sa ğlık disiplininde nesiller boyunca süregelmi ştir ve önerilen tedavi alanını , hareket serbestisini ve etkisini k ısıtlamaktadır. Bu mitler hastaların prognozuyla ilgili kötümserli ğin sürmesine yol açarken, onların gelişme ve düzelme şanslarını önemli ölçüde azaltmaktad ır. Makalede karşıt delillere ek olarak yeni tedavi yöntemleri de sunulmuştur.