E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 7. Psychiatry Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(3): 5-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study it was aimed to evaluate the sociodemographic characteristics, perception of level of expressed emotion (EE), family functioning and the relation of these with relapse in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. Brief psychiatric rating scale, level of expressed emotion scale (LEE) and family assessment device are used during the study. Briefly, in LEE's attitude toward illness subscale, the means of the groups of high and low EE's and the number of relapses were found to be statistically dillerent (the number of relapse were higher in high EE's group). Also, in the attitude toward illness subscale there was a statistical difference between the high and low EE's group, regarding the regular treatment point (the percentage of irregular treatment in high EE's group was higher than low EE's). In general in high EE's group the schizophrenic symptom level was also statistically higher than the other. In family functioning scale there was statistically difference between general functions subscale and the number of relapses (in the group with relapses at least two in the last two years, the family functions were worse). Moreover, a correlation is detected between the wor sening the family function and the number of hospitalization and psychiatric hospitalization time during lifetime (as the family functions worsens, the hospitalization duration and the number of hospitalization were increased).


Şizofren Bireyin Algıladığı Duygu Dışavurum Düzeyinin Relapsla ve Aile İşlevleriyle İlişkisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 3(11): 5-15

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatan 64 şizofrenik ve 10 şizoallektif hastadan oluşan grubun, sosyodemografik özellikleri, hastaların algıladığı dışavurulan duygulanım (DD) düzeyi, aile i şlevleri ve bunların relapsla ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği, dışavurulan duygulanım ölçeği, aile değerlendirme ölçeği kullanılm ıştır. DD'ın hastalığa karşı tutum alt ölçeğinde yüksek ve dü şük DD'll grupların ortalamaları ile relaps sayısı ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (yüksek DD'l ı grupta relaps sayısı daha yüksekti). Yine hastal ığa karşı tutum alt ölçeğinde yüksek ve dü şük DD'll gruplar arasında dü zenli tedavi olma açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (yüksek DD'll grupta düzenli tedavi olmayanların yüzdesi daha fazlaydı). Genel olarak yüksek DD'Il gruplarda şizofrenik semptom düzeyi de anlaml ı olarak yüksek bulunmu ştur. Aile değerlendirme ölçeğinde genel işlevler alt ölçeği ile relaps sayısı arasında anlamlı fark saptanmıştır (son iki y ılda relaps sayısı 2 ve üstü olan grupta aile işlevleri daha kötüydü). Yine aile i ş- !evlerinin kötüle şmesi ile yaşam boyu psikiyatrik hastaneye yat ış süreleri ve yatış sayısı arasında korelasyon saptanmıştır (aile işlevleri kötüle ştikçe, hastaların yaşam boyu psikiyatrik hospitalizasyon say ısı ve süresi artıyordu.