E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 2nd Psychiatry Unit
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, 3. Neurology Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 46-52
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The clinical reflection of central nervous system dysfunction can be assessed by with neuropsychologic tests with hard and soft neurological signs. This study is planned to investigate the correlation between the performance of cognitive functions and neurological signs in normal volunteers. 89 healthy volunteers (43 men, 46 women) echo not have the psychiatric disorder, general medical disorder nor substance dependencelabuse and who still have a job were included in the study. Sociodemographic features ofthe subjects were asked and neuropsychological test battery of 12 tests were giyen and hard-soft neurological signs were examined Pearson and Spearmen correlation methods were used to investigate correlations. Average age of the cases were found to be 36.0±8.10 years and average education was 12.20±4.80 years. Total score of soft neurological signs had moderate correlation with visual-spatial perception function and weak negative correlations with executive function, verbal and visual memory and spatial distibution of attention functions (values between r=-0.41, -0.55, p=0.00). Weak negative correlations were found between rhytm test of soft neurologic signs and attention function, and between immediate memory test and verbal-visual memory function performance (values between r=-0.41, -0.44, p=0.00). Hard neurologic signs were not found in any of the cases. In normal volunteers negative correlation is found between the performance of cognitive functions and some of the soft neurologic signs. This correlation may stern from the minimal neuropathology found in normal volunteers and also can be affected by the low test performance.


Sağlıklı Bireylerde Nöropsikolojik Değerlendirme Sonuçlarının Nörolojik İşaretlerle Bağıntısının Araştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Psikiyatri Birimi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 3. Nöroloji Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 46-52

Santral sinir sistemi disfonksiyonuna ait klinik yansımalar nöropsikolojik testler, sert ve yumuşak nörolojik işaretler ile test edilebilmektedir. Bu çalışmada sağlıklı gönüllülerde bilişsel işlev performans ı ve nörolojik işaretler arasındaki bağıntının araştırılması planlanmıştır. Çalışmaya psikiyatrik bozukluğu olmayan, genel tıbbi bozukluğu veya madde bağımlılığı/kötüye kullanımı bulunmayan ve halen çalışmakta olan 89 sağlıklı gönüllü (43 erkek, 46 kadın) alınmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri sorulmuş, 12 testten oluşan nöropsikolojik test bataryası verilmiş ve yumuşak ve sert nörolojik işaretler araştırılmıştır. Bağıntılarının değerlendirilmesinde Pearson ve Spearman korelasyon yöntemleri kullanılmıştır. Olguların yaş ortalaması 36.0±8.10 ortalama eğitim süreleri ise 12.20±4.80 yıldır. Yumuşak nörolojik işaretler toplam skoru ile görsel konumsal algı işlevi arasında orta derecede, icra işlevi, sözel ve görsel bellek, dikkatin konumsal dağılım işlevleri arasında zayıf korelasyonlar bulunmuştur (r=-0.41, -0.55 değerleri arasında, p=0.00). Yumuşak nörolojik işaretlerden ritim testi ile dikkat işlevi arasında ve anlık bellek testi ile sözel-görsel dikkat işlev performansı arasında zayıf negatif bağıntılar tesbit edilmiştir (r=-0.41, -0.44 değerleri arasında, p=0.00). Olgularda sert nörolojik işaretler bulunmamıştır: Sağlıklı bireylerde bilişsel işlev peıformansı ve bazı yumuşak nörolojik işaretler arasında negatif bağıntı bulunmuştur. Bu bağıntı sağlıklı bireylerde bulunan minimal nöropatolojide kaynaklanıyor olabileceği gibi düşük test performansından da etkilenebilmektedir.