E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Urology
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 42-45
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, we investigated sociodemographic features of patients with premature ejaculation disorder, were investigated to nule out organic and physical pathologies. Later in psychiatry clinic, detailed psychiatric interview was made. Patient diagnosed as premature ejaculation disorder according to DSM IV diagnostic criteria, were included in the study. All twenty patients were from Denizli area. 85 % were maried and 45 % had graduated from univercity. Physical and sexual abuse during adolesance period had not been reported by 95 % of patients, 80 % had learned first sexual information, from friends or books. First sexual experience were with animals at 50 % of patients and, 75 % had first intercourse with other sex at commanhouses. 65 % had erectile dysfunction too. Evaluation of STA1 (state trait anxiety envantory) grade revealed high score for both state and trait anxiety points. This was a preliminary study on the sociodemographic features of patients with premature ejeculation disorder. Althought patient number was not enough to give sociodemographic features if these patients it still gived us clues and showed us the need for further investigation.


Prematür Ejekülasyon Tanısı ile İzlemeye Alınan Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 42-45

Bu çalışmada psikiyatri biriminde hizmet veren cinsel i şlev bozukluklar ı podikliniğinde prematür ejekalüsyon tanısı konulan hastaların sosyo-demografik özellikleri ara ştırddı . Iİroloji ve psikiyatri polikliniklerine erken boşalma yakınması ile başvuran bireylerde önce fizik ve organik nedenler araştırddı. Ard ından psikiyatri bölümünde- ayrıntılı psikiyatrik görüşme yap ıldı . DSM IV tan ı ölçütlerine göre prematür ejekülasyon tanısı alanlar çalışmaya alındı . Tümü Denizli yöresinden olan yirmi olgunun % 85'i evli ve .% 45'i yüksek öğrenime sahipti. % 95'i çocukluk döneminde fiziksel ve cinsel istismar olmadığını bildirdi. Başvuranların % 80'i ilk cinsel bilgilenmelerini arkadaş ve kitaplardan edindiklerini, % 50'si ilk cinsel deneyimlerini hayvanlarla, % 75'i ilk karşı cins deneyimini genelevde yaşadıklarını ifade ettiler. Eklenen psikolojik sorunlar arasında % 65 oranında erektil bozukluk saptandı. STA1 planlarının değerlendirilmesinde hem durumluk hem de süreklilik anksiyete puanları yüksek bulundu. Olgu say ısının az oluşu ve araştırmanın bir ön çalışma niteliğinde olması nedeniyle sonuçlarımızın bu tanı grubunun yöresel özellikleri yansıtmakta yetersiz kalacağı, ancak olgu sayısının artmasıyla yöresel demografik verilerin tanımlanabileceği düşüncesindeyiz.