E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 7. Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 12-20
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

35 schizophrenic and 35 depressive inpatients treated at Bakırköy Mental Health Hospital were evaluated in and between groups depending on their sociodemographic features, perception of the level of expressed emotion and the life events 6 months before hospitalization. In this study Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), the Level of Expressed Emotion Scale (LEE) and the Psychiatric Epidemiology Research interview for Life Events Scale (PERI) were used. In general, the key relative chosen by the schizophrenic patient group were parents, on the level of expressed emotion scale. It was partner (husband or wife) in the depressive group. Considering the measure of subscales of intrusiveness and tolerance/expectations on the same scale the average of the schizophrenic patients was higher than the depressive ones. There was a correlation between the measures of the depressive group with high LEE and the measures of PERI. The correlation between the measure of attitude toward illness subscale of LEE and the total number of hospitalizations in the last two years in depressive group was statistically significant differences. Our findings indicate that, compatible with literature, schizophrenia is more sensitive to the subscales of intrusiveness and tolerance on LEE scale than depression. It has been shown that the subscale of attitude toward illness on LEE may be the indicator of prognosis in schizophrea. As for depression it may occur, show relapse and have a bad prognosis according to the life events and household criticisms.


Şizofreni ve Majör Depresyonda Yaşam Olayları ile Bireyin Algıladığı Duygu Dışavurum Düzeyi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 12-20

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesinde yatan 35 şizofreni ve 35 depresyon tan ısı konmu ş hasta; so.syodemografik özellikleri, hastaların algıladıkları DD düzeyi ve yat ış öncesi altı aylık dönemdeki ya şam olayları açısından grup içi ve gruplararası incelenmiştir. Bu çalışmada kısa psikiyatrik değerlendirme ölçeği (KPDÖ), dışavurulan duygulanım düzeyi ölçe ği (DD), PERİ yaşam olayları ölçeği kullanılm ıştır. DD ölçeğinde seçilen anahtar yakının şizofrenik grupta çoğunlukla ebeveyn, depresif grupta ise e ş oluşu; DD'ın müdahalecilik ve hoşgörü/ beklentiler alt ölçek puanlarında şizofrenik grubun ortalamalarının, depresif grubun ortalamalarından yüksek olu şu; hoşgörü/beklentiler ve duygusal tepki alt ölçeğine göre, yüksek DD'l ı depresif gruplarla PERI puanları arasında korelasyon oluşu; şizofrenik grupta DD'ın hastalığa karşı tutum alt ölçeği puanı ile toplam ve son iki y ıldaki hospitalizasyon sayısı arasında korelasyon oluşu; depresif grupta DD'ın müdahalecilik alt ölçeği puanı ile son iki y ıldaki hospitalizasyon say ısı arasında korelasyon istatistiksel olarak anlamlı farkları oluşturmakta idi. Bu bulgular sonucunda, literatürle uyumlu olarak şizofreninin DD'ın müdahalecilik ve ho şgörü alt ölçeklerine depresyondan daha hassas olduğu ve prognozunda DD'ın hastalığa karşı tutum alt ölçeğinin gösterge olabileceği; depresyonun da ev içi eleştirel yorumlara ve yaşam olaylarına bağlı başlangıç nüksler ve kötü bir seyir gösterebileceği düşünülmüştür.