E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Social Insurance Institution Ankara Hospital Psychiatry Clinic
2Ankara Numune Training and Research Hospital
3Ankara Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 11(4): 5-11
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The results of controlled research on family intervention programs in the treatment of schizophrenia suggest that intervention may reduce relapse and improve the outcome of schizophrenia. In the present study, the outcome of 14 chronic schizophrenic patients treated with maintenance antipsychotic nıedication plus psychodramatically orientated educational-supportive group therapy for their relatives (G1) compared to the outcome of 14 comparable patients treated with only maintenance antipsychotic treatment (G2). For this aim, all of the patients were in a follow up program for 1 year. The relapse rates didn't indicate any statistically significant difference between the two groups, but the relapse rate found to be lesser in the first group (the relapse rate of G1 20 %, the relapse rate of G2 35. %). These findings may indicate that psychodramatically orientated educationalsupportive group therapy for relatives might show positive effects on the course of chronic schizophrenia.


Hasta Yakınları ile Gerçekleştirilen Psikodrama Yönelimli Destekleyici-Eğitici Grup Psikoterapisinin Kronik Şizofreni Gidişi Üzerinde Etkisi: 1 yıllık izleme çalışması
1Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1998; 4(11): 5-11

Şizofreni tedavisinde aileye yönelik programlar üzerinde yap ılan kontrollü araştırmaların sonuçları, bu programların, hastalığın gidişinde düzelme sağladığı ve yinelemeleri azaltt ığını göstermektedir. Bu çal ışmada, sürdürüm antipsikotik ilaç tedavisine ek olarak, yakınlarına psikodrama yönelimli destekleyici-e ğitici grup terapisi uygulanan 14 kişilik kronik şizofrenik hasta grubunun (G1) sonuçları ile, yalnızca sürdürüm antipsikotik ilaç tedavisi alan 14 kişilik diğer bir hasta grubunun (G2) sonuçları karşılaştırılm ış ve bu amaçla tüm hastalar 1 yıl süresince izknmi şlerdir. Her iki grubun yineleme oranları arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına karşın, birinci grupta yineleme oranı daha düşük bulunmuştur (yineleme oranı, G1 grubu için % 20, G2 grubu için % 35). Bu sonuçlar, hasta yakınları ile gerçekleştirilen psikodrama yönelimli destekleyicieğitici grup terapisinin, kronik şizofreni gidi şi üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini düşündürmektedir.