E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital III. Neurology Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 54-58
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Abulia is not widely used term. References in the literature are limited. Abulia has been retained to refer to the special states of psychomotor retardation that characterise incomplete or partial forms of akinetic mutism. The principal features of abulia are decreased spontaneity and initiative, slowness and paucity of movement, delayed responses or absence of responses, flat affect and indifference. Abulia is generally associated with bilateral lesions of the centromedial core of the brain from the anteromedial frontal lobes down to the upper brain stern. The list of conditions that can cause abulia that the damage is usually structural. Metabolic disturbances and adverse drug reactions can simulate abulia. The relations of catatonic depression to abulia and akinetic mutism is of great theoritical importance. We still face the clinicopathological challenge and opportunity to further explore the anatomic and biochemical basis of abulia


Abuli
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 54-58

Abuli terimi henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Literatürde kullanımı da oldukça sınırlıdır. Akinetik mutizmin tam olmayan, hafif şekillerini ifade etmek için psikomotor bir gerilemeyi tan ımlamak üzere kullan ılır. Kendiliğinden yapılan şeylerin azalması, hareketlerin yavaşlaması, donuklaşması ve duraksamalı olması , yanıtların ya hiç oluşturulmaması , ya da gecikme ile olu şturulması , künt ya da yetersiz duygulan ım tablonun genel görünümünü oluşturmaktadır. Beynin rostrokaudal eksen üzerinde, beyin sap ından frontal loblara kadar herhangi bir düzeyinde, iç-orta k ısımlarının (medial) iki yanl ı olarak etkilenmesine neden olan lezyonlar yüzünden abuli gelişir. Bu bölgeler çoğunlukla yapısal bozukluğa uğramış olurlar. Ancak metabolik nedenler, ilaç etkilenmeleri vb. gibi i şleyişi bozan durumlarda da abuli benzeri tablolar oluşabilir. Katatonik depresyonun abuli ve akinetik mutizm ile ilgisi teorik olarak çok önemlidir. Abulinin anatomik ve biyokimyasal temelinin aç ıklığa kavuşması ve klinikopatolofik ba ğlantılarının anlaşılabilmesi için yapılan çalışmalar henüz son sözü söyleyememi ştir.