E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Neurology Clinics of Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 51-53
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Hemorrhagic transformation or hemorrhagic infarction is still an important problem at neurology practise. Recently, the predictive value of early hypodensity, seen at cranial computerized tomography, in the evaluation of hemorrhagic infarction observed in the early period of ischemic stroke is stated in literature. In this study, we aimed to evaluate the role of early hypodensity in predicting hemorrhagic infarction. We evaluated 126 ischemic patients with early cranial computerized tomography within 6 hours of stroke. We compared the early the early hypodensity findings in 62 patients with hemorrhagic transformation, verified with control cranial computerized tomography and 64 patients without hemorrhagic transformation. Chi-square test was used for statistical analysis. Early hypodensity sign was found at 38 (61.2 %) hemorrhagic infarction cases and 20 (31.5 %) of cases with non-hemorrhagic infarction. Early hypodensity sign at hemorrhagic infarction cases was significantly higher than the group who did not have hemorrhagic infarction (p=0.001). Conclusively, early hypodensity sign seen at the early period cranial computerized tomography is a predictive factor in the evaluation of hemorrhagic transformation and this sign may have a value to determine a therapy protocol.


Erken Hipodansite Bulgusu Hemorajik İnfarkt Gelişiminde Belirleyici Midir?
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Klinikleri
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 51-53

İskemik inmede infarkt alan ının anemik halden kanamalı hale dönüşümü nöroloji pratiğinin önemli problemlerinden birini oluşturmaktadır. Hemorajik dönüşümü öngörmede kardiyoembolik etyoloji , geniş infarkt gibi bilinen risk faktörlerinin yanısıra iskemik olay ın erken döneminde kraniyal bilgisayarlı tomografide hipodansite bulgusundan da bahsedilmektedir. Bu çalışmada hemorajik dönüşümü öngörmede erken hipodansitenin rolünü araştırmak amacı ile ilk 6 saatte erken bilgisayarlı tomografi incelemeleri yap ılan ve 3. günden sonra yinelenen kontrol amaçlı bilgisayarlı tomografi incelemelerinde hemorajik infarkt tan ısı alan olgularla, infarktı hemorajik olmayan olguların erken bilgisayarlı tomografisinde hipodansite bulgusu araştırılmış, bulguların istatistiksel hesaplarında chi-square testi kullanılmıştır. Kontrol bilgisayarlı tomografisinde hemorajik infarktı olan toplam 62 olgunun 38'inde (% 61.2), infarkt ı hemorajik olmayan grupta ise 64 olgunun 20'sinde (31.5) erken hipodansite bulgusu ile karşılaşılm ıştır. Hemorajik infarktlı grupta erken hipodansite bulgusu anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.001). Bu bulgu, bilgisayarlı tomografide erken dönemde saptanan hipodansitenin hemorajik dönüşümü öngörmede belirleyici oldu ğunu düşündürmüştür.