E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Department of Neurological Surgery, Bakırköy Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(1): 59-61
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The authors reported a case of syringohydrornyella without Chiari malformation whose symptoms were severe suboccipital and cervical pain and sensorial impairment in his right arm. Syringo-subarachnoido-peritoneal shunting was performed to collapse cystic cavity. Preoperative and postoperative clinical findings (both objective and subjective) and cervicodorsal MRI findings are discussed. The patient improved both neurologically and radiologically after surgery. This result indicated that syringo-subarachrıoido-peritoneal shunting is effective in reversing neurological deterioration in patients with syringohydromyelia without Chiari malformations.


Syringo-subarachnoido-peritoneal Shunting for the Treatment of Syringohydromyelia
1Bakırköy Psikiyatrik ve Nörolojik Hastalıklar Hastanesi, Nörolojik Cerrahi Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 1(12): 59-61

Bu yazıda şiddetli suboksipital ve servikal a ğrı yakınmaları olan ve sağ kolunda duyu bozuklu ğu bulunan, Chiari malformasyonu ile birlikte olmayan, bir siringohidromyeli olgusu sunulmu ştur. Kistin sönmesi için hastaya siringo- subaraknoido-plevral şant uygılanmıştır. Ameliyat öncesi ve sonras ı dönemdeki objektif ve subjektif klinik bulgular ile serviko-dorsal MRI bulguları tartışılmıştır. Hasta ameliyattan sonra hem nörolojik, hem de radyolojik olarak iyileşmiştir. Bu sonuç Chiari malformasyonu bulunmayan siringohidromyeli olgularındaki nörolojik bozuklukların siringo-subaraknoido-plevral şant uygulaması ile düzeltilebilece ğini göstermektedir.