E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital In-Service Training Coordinator
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 12(3): 50-61
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study was to determine the effects of social rejection on the families of the patients. The subjects were chosen among the patients who were treated at the in-patient and out-patient psychiatry clinics of Bak ırköy state hospital for psychiatric and neurological diseases, the family members of 52 female and 64 male, total 116 patients (age 18 to 60) were interwieved. The control group consisted of 48 female and 61 male individuals (age 18-60) who did not have a psychiatric patient in the family. Data were collected using questionnaire-1 concerning the individual characteristics of the subjects, questionnaire-2 concerning the family problems of psychiatric patient (Psychiatric Patient's Family Problems Checklist), and Social Distance Scale dev . eloped and validated by Arkar. The statistical analysis was performed using SPSS program; percentage, one way analysis of variance, "X 2 " and "t" tests were applied the results showed that individuals without a psychiatric illness in the family rejected the psychiatric patients socially more than those who had a patient in the family. The patients families were found to be negatively influenced by this social unacceptance, however they did not choose to conceal the illness.


Akıl Hastalarının Sosyal Red Durumunun Hasta Ailesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Hizmet içi Eğitim Koordinatörlüğü
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 1999; 3(12): 50-61

Araştırman ın amacı ; toplumun ruh hastalarını sosyal red durumunun hasta ailesi üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ayakta Psikiyatrik Tedavi Ünitesi (APTÜ), Psikoz ve Nevroz Kliniklerinde yatarak veya ayakta tedavi gören hastaların 18-60 yaş ve üzerindeki 52'si kadın, 64'ü erkek 116 yakını ile ailesinde ruh hastası bulunmayan 18-60 yaş ve üzerinde 48'i kadın, 61'i erkek 109 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla deneklerin bireysel özelliklerini içeren Anket Form ıı-1, Ruh Hastası Aileleri Sorun Belirleme Anket Formu-2 (RHASBA), örnek vakalar (anksiyete nevrozu/depresyon, paranoid şizofreni) ve Arkar tarafindan geliştirilip geçerlilik ve güvenirliği yapılan Sosyal Mesafe Ölçe ği (SMÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri bilgisayarda SPSS programı ile yüzdeleme, varyans analizi, "X 2 " ve "t" testlerinden yararlanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; ailesinde ruh hastası bulunmayanların, ailesinde ruh hastası bulunanlara göre ruh hastalarını daha fazla reddedebildikleri, toplumun bu reddedici yaklaşımı karşısında hasta yakınlarının olumsuz yönde etkilendikleri ama hastalığı gizleme yoluna gitmedikleri ve psikotik bozukluğu olan hastaların nevrotik bozukluğu olanlara göre daha fazla reddedildikleri saptanmıştır.