E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2IU Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Biostatistics
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 42-48
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Everyone may feel social anxiety in certain circumstances at various degrees. As a symptom social anxiety may be a part of social phobia, "performance anxiety", general anxiety disorder or avoidant personality disorder. Currently there are two scales developed to measure social anxiety in children and adolescents. This study aims at investigating reliability and validity of Social Anxiety Scale for Children-Revised. To this end, the scale was giyen to 452 children in three different schools. Retest study was carried out one month later with 192 of there students. Inner consistency was found to be high according to Cronbach alfa method (a=0.81). Test retest correlation was also high (r=0.81). Validity study was carried out with clinical cases of social phobia; SASC-R was able to dillerentiate cases form normal controls. It is concluded that SASC-R a reliable and valid tool to measure social anxiety in children and adolescents.


Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 42-48

Herkesin belirli ortamlarda değişik derecelerde hissedebileceği sosyal anksiyete bir belirti olarak sosyal fobinin, "performans anksiyetesi"nin, yaygın anksiyete bozukluğunun, kaçıngan kişilik bozukluğunun bir parçası olabilir. Çocuk ve ergenlerdeki sosyal anksiyeteyi ölçmek için öz bildirime dayalı iki ölçek geliştirilmiştir. Bu çalışmada bu ölçeklerden birisi olan Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği-Yenilenmiş Biçim'in geçerliliği ve güvenilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla ölçek üç farkla okuldan 452 çocuğa uygulanmıştır. Tekrar test çalışması bu öğrencilerden 192'si ile bir ay sonra yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach alfa yöntemine göre 0.81 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test korelasyonu yüksektir (r=0.81). Geçerlilik çalışması kliniğe başvurmuş sosyal fobi olgularıyla yapılmış, ölçeğin olguları normal kontrollerden ayırt edebildiği görülmüştür. ÇSAÖ-Y çocuk ve ergenlerde sosyal anksiyeteyi ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olarak görünmektedir.