E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Spec. Dr.
2Beyoğlu Devlet Hospital, Spec. Dr.
3Haydarpaşa Numune Hospital, Spec. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(1): 4-11
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Schizophrenia is a heterogeneous disease with a life time course, that usually begins in the early period of life and withdraws the patient from the society and the reality. In this study it was aimed to investigate influence of gender dillerences on clinical features and the course of schizophrenia. 40 male and 40 female inpatients who were admitted to Bakırköy Neuropsychiatric Hospital met the DSM-IV diagnostic criteria for schizophrenia included in this study and SANS, SAPS, BPRS and a questionnaire which gathers information about the patient's past history, family history and sociodemographic features were administered to these subjects. The female patients were more frequently married, had a higher level of functioning and had more positive family history than the male patients in terms of schizophrenia spectrum disorders. The suicide attempts were also more frequent in the female group. In contrast, men had an earlier age of onset. The time past from the onset of disease to first admission to treatment were shorter in males. Men were more hospitalized, though not significant, the overall hospitalization periods of men were long-lasting than women. Moreover, males had more frequent forensic and psychoactive substance use problems. Paranoid subtype for women and disorganized subtype for men were the leading subtype of schizophrenia.


Şizofrenide Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Açısından Cinsiyet Farklılıkları
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uz. Dr.
2Beyoğlu Devlet Hastanesi, Uz. Dr.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi, Uz. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 1(13): 4-11

Şizofreni, erken yaşta başlayan, yaşam boyu süren, kişiyi toplumdan ve gerçeklerden uzaklaştıran, çeşitli patolojilerin rol aldığı heterojen bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı, hastalığın çeşitli boyutlarında ortaya çıktığı öne sürülen cinsiyet farklılıklarını araştırarak, bunların şizofreninin etyopatogenezini, kliniğini ve seyrini anlamada yardımcı olabileceğini göstermektedir. Çalışmaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmakta olan ve DSM-IV şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan 15-60 yaş arasındaki 40 kadın, 40 erkek hasta alınarak; bu hastalara hastanın kendisi ve hastalığıyla ilgili bilgiler içeren soru formu, SANS, SAPS ve BPRS uygulanmıştır. Bu çalışmada kadınların daha çok evli, işlevsellik düzeylerinin daha iyi, aile öykülerinin daha büyük oranda pozitif ve intihar girişimi oranlarının daha yüksek olduğu bulundu. Erkeklerde hastalık daha erken başlıyordu, tedaviye kadar geçen süre daha kısaydı ve ilk tedavi yaşları daha erkendi. Yine erkeklerde SANS, SAPS ve BPRS toplam değerleri daha yüksek olarak saptandı. Hastaneye yatış sayıları daha fazla, anlamlı oranda olmasa da toplam yatış süreleri daha uzundu, adli sorunları ve psikoaktif madde kullanımı daha fazlaydı. Şizofreni alt tiplerinde kadınların paranoid, erkeklerin dezorganize alt tipte yoğunlaştıkları görüldü.