E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Dokuz Eylül University, Faculty of Education
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 99-106
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of the present study is to adapt Repression-Sensitization scale to Turkey, and to start investigating reliability and validity of the scale in our society. Sample included 236 female and 170 male subjects who represent various age and socio-economics levels. No significant gender and age dillerences were observed between repression and sensitization scores of the various groups. It has been found that sensitivity level rises as the education and income level fall. It has also been found that R-S scores of those who always live in metropolitan area are lower. For reliability, Cronbachs alpha, retest reliability and split half reliability coefficiants were computed and results are similar to those of Bryne' s. Item analysis indicates that reliability increases if 33 items are deleted.


Bastırma Duyarlılık Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 99-106

Bu çalışmanın amacı Bastırma Duyarlılık Ölçeğini ülkemiz için uyarlamaktır ve toplumumuz açısından güvenirlik ve geçerliğini inceleyen araştırmaları başlatmaktır. Örneklem değişik yaş, sosyo-ekonomik düzey ve eğitim düzeyinden 236' sı kadın, 170' i erkek, 436 kişiden oluşmaktadır. Cinsiyete ve yaşa göre B-D puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma belirlenmemiştir. Eğitim ve gelir düzeyi düştükçe duyarlılık düzeyinin arttığına ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca sürekli metropolde yaşayanların B-D puanlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Güvenirlik çalışması iç tutarlılık katsayısı, test tekrar test ve yarı test güvenirliği şeklinde yapılmış, hepsine ilişkin değerler Byrne' ın çalışma bulgularına yakın olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi ile 33 maddenin çıkarılması durumunda ölçeğin daha güvenilir olacağı belirlenmiştir.