E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
2Istanbul Medical Faculty Child and Adolescent Psychiatry Department
3Şişli Etfal Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 82-86
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, axis 1 disorders are investigated in the mothers of children with autistic disorder according to DSM-I V. To this end, structured diagnostic interviews carried out with the mothers of autistic children who were followed up at the "Psychoses and Pervasive Developmental Disorders Unit" in the Child and Adolescent Psychiatry Department of Istanbul Faculty of Medicine. Psychiatric symptoms are also investigated using Symptom Check List-90-R. The most frequent axis I disorders seen in the mothers of autistic children were major depressive disorder (23 %), dysthymic disorder (16.7 %) and social phobia (16.7 %). The idea that these disorder might be dillerent mamfestation of a certain genetic predisposition seen in the family members of autistic individuals was discussed.


Otistik Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde Birinci Eksende Yer Alan Psikiyatrik Bozuklukların Araştırılması
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
2İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı
3Şişli Etfal Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 82-86

Bu çalışmada DSM-IV'e göre otistik bozukluk tanısı alan çocukların annelerinde birinci eksende yer alan bozuklukların araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD bünyesindeki Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve Psikozlar polikliniğine başvuran otistik çocukların anneleriyle SCID-I kullanılarak yapılandırılmış tanısal görüşme yapılmıştır. Psikiyatrik belirtiler ayrıca özbildirime dayalı bir ölçek olan BTL-90 kullanılarak taranmıştır. Otistik çocukların annelerinde en sık görülen birinci eksen tatlıları majör depresif bozukluk (% 23), distimik bozukluk (% 16.7) ve sosyal fobi (% 16.7) olarak bulunmuştur. Bu bozukluklarından genetik bir bozukluk olan otizmin otistik birey dışındaki aile üyelerinde belirli bir genetik yatkınlığın başka biçimlerdeki dışavurumları olup olamayacağı tartışılmıştır.