E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Diseases Training and Research Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 73-81
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study was planned to search for the neurological soft signs incidence and specificity in schizophrenic patients, 55 chronic schizophrenic patients Who're hospitalized at least for 10 year in Bakırköy State Hospital, 55 acute schizophrenic patients and 50 manic patients Who're also hospitalized in the same hospital (all patients were diagnosed by DSM-111-R criterias) and 50 normal person also were included to this study. While SANS, SAPS, EPS and NES were applied to all patients groups, for normal patients only NES was applied. As a conclusion, it was found that, neurological soft signs were not specific. While these symptoms were related with only negative symptoms of schizophrenia, their incidence appear to be higher than other patients groups.


Şizofrenik Hastalarda Yumuşak Nörolojik İşaretlerin Ekstramidal Bulgularla İlişkisi
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 2(13): 73-81

Bu çalışmada DSM-111-R'a göre hazırlanmış, yapılandırılmış klinik görüşme ölçeği (SCID) kullanılarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi kronik servislerinde yatan şizofreni "kronik seyirli" tanısı konmuş 55 hasta ve ayni hastanenin akut servislerinde yatan şizofreni "akut alevlenme" tanısı konmuş 55 hastaya NES, SANS, SAPS, EPS ölçeği, yine aynı hastanenin akut servislerinde yatan iki uçlu mizaç bozukluğu "manik hecme" tanısı konmuş 50 hastaya NES, SANS, SAPS ölçeği ve psikiyatrik bozukluğu olmayan 50 kişiye de NES değerlendirme ölçeği uygulanmış; şizofrenideki yumuşak nörolojik işaret sıklığı ve bunun şizofrenideki negatif ve pozitif belirtilerle ve EPS ile ilişkisi araştırılmış, yumuşak nörolojik işaretlerin şizofrenide sık olduğu ama özgül olmadığı, negatif belirtilerle anlamlı pozitif korelasyonlarının var olduğu, EPS ile anlamlı ilişkisinin olmadığı bulunmuştur.