E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Celal Bayar University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Asst. Assoc. Dr.
2Department of Neurosurgery, Res. Att. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 180-184
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Epidemiological studies give important information about the clinical course of epilepsy. However it is noticable that there are a few "regional epilepsy profile" studies in our country. In this study between January 1 st, 1997- January 1st, 1998 in applied with the complaint of episodic unconsciousness to neurology and neurosurgery departments, 136 patients were re-examined. Seventy four females (54.41 %) and 62 male (45.58 %) patients were diagnosed as absolute epilepsy. Their demographic data, family histories, age of onset, types andf requency of seizures, etiological factors, associating diseases, laboratory findings, therapy management, obeying therapies and prognoses were determined. The age of patients were between 1-74 (mean: 25.04). According to beginning decade of the seizures were first decade 34.55 %, second decade 39.70 %, third decade 6.61 %, fourth decade 4.41 % and over 40 year 14.70 %. The types f the seizures were partial seizures 55 (40.45 %), generalized seizures 63 (46.32 %) and unclassified seizures 18 (13.23 %) Etiological reasons of importance were cryptogenic or idiopathic group (44.9 %) and trauma (16.9 %). In 27 % of the patients there were family histories of epilepsy. Pathological findings in EEG 69 % and imaging studies 22 % and 83.8 % of the patients were taking monotherapy. The persentage of the without seizure during one year was found 65.4 %.


Epilepsi Olgularımızın Demografik ve Klinik Özellikleri: Poliklinik tabanlı bir çalışma
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
2Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ar. Gör. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 180-184

Epidemiyolojik çalışmalar epilepsi kliniğinin özellikleri hakkında çok değerli bilgiler verir. Ancak halen ülkemizde "Bölgesel epilepsi profili" ile ilgili çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada; 1 Ocak 1997 - 1 Ocak 1998 tarihleri arasında epizodik bilinç kaybı yakınması ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ve Nöroşirürji polikliniklerine başvuran 136 olgu yeniden değerlendirildi. Kesin epilepsi düşünülen 74 kadın (% 54.41) ve 62 erkek (% 45.58) olgunun; demografik bilgileri, aile öyküleri, dekadlara göre dağılımı, nöbetlerin başlama yaşları -tipleri-sıklıkları, etiyolojik nedenleri, eşlik eden temel hastalıklar, laboratuar bulguları, tedavi yaklaşımları, tedaviye uyumları ve prognozları değerlendirildi. Olguların yaşları 1-74 arasında (ortalama: 25.04) değişiyordu. Nöbetlerin başlama yaşı; 0-9 yaş arası % 34.55, 10-19 yaş arası % 39.70, 20-29 yaş arası % 6.61, 30-39 yaş arası % 4.41 ve 40 yaş üzerinde % 14.70 olarak bulundu. Nöbet tiplerine göre dağılım ise; parsiyel nöbetler 55 olgu (% 40.45), jeneralize nöbetler 63 olgu (% 46.32) ve sınıflandırılamayan nöbetler 18 olgu (% 13.23) şeklindeydi. Etiyolojik nedenler arasında kriptojenik ya da idyopatik grup (% 44.9) ve travma (% 16.9) dikkat çekiyordu ve olguların % 27'sinde aile öyküsünde epilepsi mevcuttu. EEG incelemelerinde % 69, görüntüleme incelemelerinde % 22 oranlarında patolojik bulgu gözlendi. Olguların % 83.8'i monoterapi alıyordu. Son 1 yıldır nöbetsiz olarak izlenmekte olan olguların oranı % 65.4 olarak bulundu.