E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Vakıf Gureba Training Hospital, Child Psychiatry Specialist
2Vakıf Gureba Training Hospital Psychiatrist
3Beykoz State Hospital Psychiatrist
4Vakıf Gureba Training Hospital Psychiatry Assistant
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 170-174
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study is to assess the impact of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), which is known to cause much turmoil in the family, on the depression and anxiety levels of mothers with ADHD children. Forty mothers of children with DSM-IV diagnosis of ADHD and 40 controls who were mothers of children with a DSM-IV diagnosis of an anxiety disorders were recruited in the study. The subjects were assessed with Beck Depression Inventory, Beck Anxiety inventory-y and SCL-90-R. Major Depressive Disorder was diagnosed according to SCID-I. Depression and anxiety scores of SCL-90-R. The prevalence of Major Depressive Disorder in the mothers of ADHD children was 32.5 % which was significantly higher than the control group (12.5 %). It is understood that ADHD causes a great burden in the mothers and the psychopatology of mothers should be handled concomitantly with the therapy of the child in older to provide a bener outcome.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Annelerinde Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri
1Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı
2Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Uzmanı
3Beykoz Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı
4Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Asistanı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 170-174

Bu çalışmada amacımız aile içinde önemli bir çalkantıya yol açtığını gözlemlediğimiz Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun annelerde depresyon ve anksiyeteyi ne ölçüde tetiklediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya DSM-IV ölçütlerine göre DEHB tanısı alan 40 çocuk annesiyle, kontrol grubu olarak anksiyete bozuklukları tanısı alan 40 çocuk annesi alınmıştır. Deneklere Beck depresyon, Beck anksiyete ölçeği ve SLC 90-R belirti tarama listesi uygulanmış , majör depresif bozukluk tanısı SCID-I görüşmesi ile konmuştur. DEHB olan çocukların annelerinde Beck depresyon, Beck anksiyete ölçek puanları ve SCL 90-R'nin global belirti endeksi, pozitif belirti toplamı ve pozitif belirti endeksi kontrol grubu annelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. DEHB olan çocukların annelerinin % 32.5'i ve kontrol grubu annelerinin % 12.5'i Majör Depresif Bozukluk tanısı almıştır ve aradaki fark anlamlıdır. Sonuç olarak, DEHB annelerde önemli bir sıkıntıya yol açmaktadır ve annedeki psikopatolojinin çocuğun tedavisiyle aynı anda ele alınması, daha iyi bir sonuç elde etmek için gereklidir.