E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 161-165
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Bir Grup Dermatolojik Hastalarda Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 3(13): 161-165

Bu çalışmada dermatolojik hastalıklarda depresyon, anksiyete ve aleksitimi düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla 33 dermatoloji hastası (psöriazis, ürtiker, alopesia), 37 kontrol grubu oluşturulmuş ve tüm kişilere bilgi formu, Toronto Aleksitimi Scalası, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği, SCL-90 belirti Tarama Listesi uygulanmıştır. Dermatolojik hastalığı olan grupta Beck Depresyon Ölçek puanı , süreklilik-durumluluk kaygı puanı ve SCL-90 alt itemlerinden somatizasyon, obsesif-kompulsif belirtiler, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, fobi, psikotizm ve toplam scor puanı kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlarda bize, dermatolojik hastalıklarda psikiyatrik belirtilerin önemli ölçüde görüldüğünü göstermektedir.