E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Gaziantep University Faculty of Medicine Psychiatry
2Department of Neurology
3Gaziantep State Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 235-239
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Alexithymia, the difficulty in expressing feeling in words is a situation that shows personality characteristics as difficulty of description and understanding of feeling, limitation of imagination and operational thinking. It is suggested that alexithymic people know their psychologic reality lens than the other people. In the present study, the frequency and presentation of depression, anxiety and alexithimia were searched in 50 epileptic patients, in regard to 60 healthy controls. Sociodemographical psychological and clinical differences between alexithymic and non-alexithymic cases were, also, revised. The patients were assessed with sociodemographic data form, Beck depression Inventory (BDI), State Trait Anxiety Inventory (STAI-I and II), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Toronto Alexithymia Scale (TAS), Mini Mental State Examination (MMSE). TAS, BDI and STAIII points in epileptic group were higher than those of other group. BDI and STAI-1 points in secondary generalized epileptic group were higher than the other group. TAS points two or more in moth seizure were higher than those of the other group. Both psychopathologic level and alexithymic characteristics of epileptic patients are significantly higher according to control group independent on seizure type. Neglecting the alexithymic characterictics of epileptic patients may cause faults in study made according to the results of the tests.


Epileptiklerde Aleksitimi
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
2Nöroloji Anabilim Dalı
3Gaziantep Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 235-239

Duyguların kelimelerle ifadesinde zorluk olarak tanımlanabilecek olan "aleksitirni", duyguları tanıma ve tanımlama zorluğu, düşlem yaşamında kısırlık, içevuruk düşünme gibi kişilik özellikleri gösteren bir durumdur. Aleksitimik kişilerin kendi ruhsal gerçekleriyle pek az ilişkili oldukları öne sürülmektedir. Bu çalışmada epilepsi hastalarında depresyon, anksiyete, bilişsel durum ve aleksitimi belirtilerinin sıklığının araştırılması amaçlandı . Aleksitimik olan ve olmayan hastalar arasında sosyodemografik, klinik ve psikolojik farklılıklar olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla epilepsi tanısı konan 50 hastanın sosyodemografik klinik ve ruhsal durumları kaydedilerek 60 kişiden oluşan kontrol grubuna göre değerlendirilmiştir. Tüm hastalarda Hamilton Depresyon Ölçeği (HDS), Kısa Kognitif Muayene Ölçe ği (KKMÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Toronto Aleksitimi Skalası (TAS), Durumluluk ve Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI-LII) uygulandı. TAS, BDÖ ve STAI-II puanları epilepsi grubunda, kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. Sekonder jeneralize olanların, BDÖ ve STAI-I puanlarında anlamlı yükseklik saptandı . Nöbet sıklığı ayda iki ve daha fazla olanların TAS puanları diğerlerine göre yüksek bulundu. Epilepsi hastalarında hem psikopatoloji düzeyi, hem de aleksitimik özellikleri, kontrol grubuna göre, nöbet tipinden bağımsız ve anlamlı olarak daha yüksektir. Epilepsi hastalarındaki aleksitimik özelliklerin göz ardı edilmesi, testlerle elde edilen sonuçlara göre yorum yapılan çalışmalarda hatalara neden olabilir.