E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1SSK Ankara Training Hospital Psychiatry Clinic
2M.H. Ankara Mental Health Dispensary
3SSK Ulus Hospital
4Ankara Numune Training and Research Hospital Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 204-210
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The long term aim and prospect of the therapy and rehabilitation of chronic schizophrenic patients is to increase the quality of life. Thus, recent studies have mostly been focused on the development of scales to evaluate quality of life. The present clinical trial has been underteken to verify the contruct validity and reliability of the quality of life scale for schizophrenic patients described by Heinrichs et al (1984) for chronc schizophrenic patients in Turkey. Rated from a semistructured interview, 120 outpatients under neuroleptic treatment have been evaluated or intrapsychic foundations, interpersonal relations, instrumental roles and common objects and activities which have all been conceptually defined as the item categories of the scale. The intraclass correlations were statistically analyzed for categories in the determination of interrater agreement: interpersonal relations: .97; instrumental role: .96; intrapsychic foundations: .91 ; common objects&activities: .96; total score: .97 (p<0.000 I ). The relability for categories as well as the entire scale, were assessed by using Cronbach alpha relability coefficient: Interpersonal relations: .93; instrumental role: .97, intrapsychicv foundations: .94; common objects& activities: .98; total score: .98. In the construct validity assessment, it was analyzed by evaluating the intercorrelations among categories and total score (p=.000). For all categories and total score, quality of life of patients under clozapine were found to be significantly higher than the classical neuroleptic treated group (p<0.00I). Principle component factor analysis were perfarmed for all the patients ta assess the factore structure of the scale. Factor rotation was performed using the Varimax procedure. Factor loading greater than 0.6 was used as an acceptance threshold. Two factors with eigenvalue greater than 1.0 were extracted. As a result, the findings are positively indicative of the construct validity and reliability of the scale in chronic schizophrenic patients in Turkey.


Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği: Güvenirlik ve Yapısal Geçerlik Çalışması
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2S. B. Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri
3SSK Ulus Hastanesi
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 204-210

Şizofreni hastalarının tedavi ve rehabilitasyonunun uzun erimli amacı hastaların yaşam niteliğini arttırmaktır. Son yıllarda şizofreni hastalarının yaşam niteliğini nesnel olarak değerlendirmeye yönelik ölçekler geliştirilmektedir. Bu çalışmada Heinrich ve ark. (1984) tarafından geliştirilen "Şizofreni Hastaları İçin Yaşam Niteliği Ölçeği"nin ülkemizde de kullanılır hale gelebilmesi amacıyla güvenirliği ve yapısal geçerliği sınanmıştır. Bu amaçla yarıyapılandırılmış bir görüşme biçiminde gerçekleştirilen ve şizofreni hastalarının kişisel deneyimlerinin zenginliği, kişilerarası ilişkilerinin niteliği, mesleki rollerdeki üretkenlikleri ve günlük aktivitelerini değerlendiren ölçek, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde ayaktan tedavileri sürdürülmekte olan toplam 120 kronik şizofreni hastasına uygulanmıştır. Görüşmeciler arası tutarlığın araştırılması sonucunda, ölçeği/1 alt boyutları ve toplam skor için bölüm içi korelasyon değerleri, sırasıyla, kişilerarası ilişkiler: .99; mesleki rol: .97 ; ruhsal bulgular: .01; günlük eşya/faaliyet: .96; toplam skor: .99 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığının saptanmasında, elde edilen Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları , sırasıyla, kişiler arası ilişkiler için: .93 ; mesleki rol için: .97; ruhsal bulgular için: .94; günlük eşya/faaliyet için: .90; toplam için: .98 olarak saptanmıştır. Ölçeğin yapısal geçerliliğini, saptanmasında alt boyutlar birbirleriyle ve ölçek toplamıyla karşılaştırılmış, korelasyon değerleri p=.000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tüm alt boyutlarda ve toplam puanda, klozapin kullanan hastaların yaşam niteliği, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde geleneksel antipsikotik ilaç kullananlardan yüksek bulunmuştur. Varimax rotasyonu yöntemi uygulanarak yapılan faktör analizinde, faktörler üzerinde .30 yüklenme değeri ölçüt olarak alındığında özdeğeri 1'in üzerinde olan 2 faktör bulunmuştur. Ölçeğin özgün çalışmasından farklı olarak, faktör yapısı iki alt boyutta toplanmıştır. Sonuçta ölçeğin yapısal geçerliliği ve güvenirliği gösterilmiştir.