E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 2. Neurology Clinic
270. Yıl Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Center
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 48-52
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

It is well known that the headache attacks starting at early ages have bad effects on the patient's both education and work capacity. This fact causes sociocultural and economic deficits on both individual and society. The aim of this study was to evaluate the pain and socioeconomical characteristics of migraine and tension type headaches which are the most frequent types of primary headaches.

Between March 1996 - Iuly 1996 1869 subjects who were selected using non-randomized clustered method from in three different socioeconomical districts of Istanbul were interviewed face to face. The subjects who answered positively to headache hidden in socioeconomical and general health problems questions in the first part of questionnaire were asked the characteristics of pain and work loss in the second part. The relationship between the characteristics of sociocultural structure and pain, the existance of work loss and the types of headache were evaluated. T-test, Spearmen correlation, Mann Whitney U test were used for statistical analysis.

Of the 1022 subjects with headache; 603 had type tension, 121 had migraine type headache. The daily activities of the patients with migranie type headache were affected extensively due to the severity of pain. The work loss was more prominent in both groups with frequent attacts of headache. There was a reverse correlation between education level and work loss in subjects with episodic tension type headache. There was not a relationship between the frequency of headache types and socioeconomical characteristics.

To conclude, contrary to clinical studies, the distribution and characteristics of headaches were not different socioeconomically from general population in epidemiologic studies. The headaches had bad effects on the economics of country effecting daily activity and raising health costs.


Migren ve Gerilim Tipi Başağrılarında Ağrı ve Sosyoekonomik Özellikler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği
270. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 48-52

Erken yaşlardan itibaren görülmeye başlayan ve devam eden başağrısı ataklarnın kişinin gerek eğitim gerekse iş hayatına olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Bu durum hem kişi hem de ülke düzeyinde sosyokültürel gerilemeye ve belli bir ekonomik zarara neden olmaktadır. Çalışmamızda primer başağrıları içinde en çok görülen migren ve gerilim tipi baş ağrılarının ağrı ve sosyoekonomik özelliklerini incelemeyi amaçladık.

Mart 1996 ile Temmuz 1996 tarihleri arasında İstanbul ili sınırları dahilinde sosyoekonomik açıdan farklı üç bölgede nonrandominize kümeselleştirilmiş yöntem kullanılarak seçilen 1869 kişi ile görüşüldü. Soru formunun ilk bölümünde sosyoekonomik ve genel sağlık soruları içine saklanmış başağrısına olumlu yanıt veren kişilere ikinci bölümde ağrı özellikleri ve işgücü kaybı soruldu. Sosyokültürel ve ağrı özellikleri, ağrı nedeniyle oluşan işgücü kaybının varlığı, bunların birbirleriyle ve başağrısı tipleriyle ilişkisi araştırıldı. İstatistiksel analizde SPSS programında t-testi, Spearman korelasyonu ve Mann Whitney U testi kullanıldı.

Başağrısı olan 1022 kişinin 121'i migren tipi (MB), 603'ü gerilim tipi (GTB) başağrısından yakınmaktaydılar. Migren tipi başağrıları ağrı şiddeti nedeniyle aktiviteyi en fazla etkileyen grubu oluşturuyordu. Ayrıca her iki tip başağrısında da ağrı atak sayısının artmasıyla işgücü kaybının belirginleştiği görüldü. Epizodik gerilim tipi başağrısında eğitim düzeyi ile işgücü kaybı arasında ters bir korelasyon mevcuttu. Başağrısının tiplerinin görülme sıklığı ile sosyoekonomik özellikler arasında ilişki yoktu.

Sonuç olarak; klinik çalışmaların aksine, geniş saha taramalarında başağrıları sosyoekonomik yönden genel popülasyondan farklılık göstermemekteydi. Başağrıları günlük aktiviteyi etkileyerek ve sağlık harcamalarını arttırarak ülke ekonomisine belirgin bir yük getirmekteydi.