E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1KSU Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 41-47
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between media and, eating behavior and body image disturbances. 131 female students from K. Maraş Health College participated in the study. The Eating Attitudes Test (EAT), Body Image Satisfaction Questionnaire (BISQ) and, a from based on the impact of media images on students' body image and thin ideal endorsement were used. As a result, the students who saw media images as realistic ideal, and compared self and close friends' bodies with media images had higher scores on EAT and lower scores on BISQ. Seeing media images as realistic ideal and comparing the bodies of oneself or friends to media image bodies were found to be related to endorsing a thin ideal. Some eating attitude and behavior disturbances, such as dieting, binge-eating, feeling guilty before and after eating were found to be related to seeing media images as realistic ideal and comparing the bodies of oneself or friends to media image bodies. Results suggest that media images allect female students' body image and eating behaviors.


Beden İmgesi ve Yeme Davranışı Bozuklukları ile Medya İlişkisi
1KSÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 41-47

Bu çalışmada amaç beden imgesi ve yeme davran ışı bozukluklar ı ile medyanın ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya K.Maraş Sağlık Yüksek Okulu'nda okuyan 131 kız öğrenci katılmıştır. Çalışmada Yeme Tutum Testi (Y7T), Beden İmgesi Doyumu Ölçeği (BİDÖ) ve medya imgelerinin öğrencilerin beden imgesi ve zayıflığı ideal olarak benimsemesi üzerine etkilerini sorgulayan bir form kullanılmıştır. Sonuç olarak, medya imgelerinin bedenlerini gerçek ideal olarak gören, medya imgelerinin bedenlerini kendi ya da arkadaşlarının bedenleri ile karşılaştıran öğrencilerin YTT puanlar ı daha yüksek, BİDÖ puanları daha düşüktür. Medya imgelerinin gerçek ideal olarak görülmesi ve kendi ya da arkadaşlarının bedenlerini medya imajları ile karşılaştırma, zayıflığın ideal olarak benimsenmesiyle ilişkili bulunmuştur. Ayrıca diyet yapma, aşırı yeme, yemekten önce ve sonra suçluluk duyma gibi yeme tutum ve davranışıyla ilgili kimi bozuklukların da medya imgelerinin gerçek ideal olarak görülmesi ve bu imgelerle kendi ya da arkadaşlarının bedenlerini karşılaştırma ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar medya imgelerinin kız öğrencilerin beden imgesi ve yeme davranışları üzerinde etkisi olduğunu desteklemektedir.