E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital I. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 60-63
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Purpose: Primary cerebral hydatid cysts are very rare entities. Positivity of indirect hemagglutination and latex tests supports the diagnosis. In this case report we presented a patient (34 year-old, male) whose serologic tests were negative for hydatid disease but has presented with headache, vomiting, dysphasia, right henüparesis and a cystic lesion (47x49 mm) in CT resembling a hydatid cyst. At operation, the lesion was proven to be a solitary hydatid cyst and was removed intactly.

Conclusion: Primary cerebral hydatid cysts may present with negative serologic tests.


Serolojik Testleri Negatif Primer Serebral Hidatik Kist: Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Nöroşirurji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 60-63

Amaç: Primer serebral hidatik kist oldukça nadirdir. İndirekt hemaglutinasy on ve lateks testlerinin pozitif olması kist hidatik tanısı için destekleyici bulgulardır Vücudunda herhangi bir yerde hidatik kist hastalığı bulunmayan ve serolojik testleri negatif olan bu olguda, radyolojik görüntü ile hidatik kist tanısı düşünüldü, operasyon ile tanı kesinleştirildi ve literatür eşliğinde tartışıldı. 34 yaşında erkek hasta; başağrısı, kusura, konuşma bozukluğu ve sağ tarafında güçsüzlük yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. MRI'da kontrast tutulumu göstermeyen, BOS ile eş sinyal intensitesi gösteren 47A49 mm boyutlarında cidan kontrast tutmayan kistik lezyon mevcuttu. Ekinokok antikor titresi normal olarak bulundu. Sol parietal kraniotomi ile kitle total ve intakt olarak çıkarıldı.

Sonuç: Bu olgu nedeniyle, radyolojik olarak kranial kist hidatik düşünülen olguların primer ve serolojik testlerinin negatif olabileceği görüldü.