E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Asst. Assoc. Dr.
2Research Assistant Doctor
3Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 25-29
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The association between low or lowering cholesterol and impulsivity, aggressive behaviors and suicide has been focused on for a long period. In the present study, cholesterol levels of the patients with borderline personality disorder in which impulsivity, aggressive behaviors and suicide attempts are clearly established have been compared with healthy controls. The study group consisted of 30 patients with borderline personality disorder according to DSM IV criteria who had applied to Fil-at University School of Medicine Department of Psychiatry and 30 healthy controls who had applied to the same center because of routine driving license examination between September2000-2001. A semi-structured clinical information form and Structured Clinical Interview for DSMIII-R for Personality Disorders (SCID-II) and Hamilton Depresyon Rating Scale (HDRS) were performed in both the patient and control group. The mean cholesterol level of patient group was significantly lower than that of controls. Likewise, the patients with current suicidal thought and the history of suicide had statistically significant lower cholesterol levels compared to the patients without suicidal thought and the history of suicide. There was no correlation between HDRS scores and serum cholesterol levels. In conclusion, the present study demonstrates that the patients with borderline personality disorder have lower cholesterol levels than healthy controls.


Borderline Kişilik Bozukluklu Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı , Yrd. Doç. Dr.
2Araştırma Görevlisi Doktor
3Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 25-29

Düşük veya tedavi amacıyla düşürülmüş serum kolesterolünün impulsiviteye, saldırgan davranışlara ve intihar girişimleriyle ilişkisi uzun süreden beri üzerinde durulan bir konudur Çalışmamızda; impulsivite, agresif davranışlar ve impulsif intihar girişimlerinin klinik görünümünde belirgin olduğu borderline kişilik bozukluklu hastaların kolesterol düzeylerinin sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak tartışılması amaçlandı . Bu çalışma Eylül 2000-2001 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Psikiyatri Kliniğinde yürütüldü. Çalışmaya kliniğimizde ayaktan tedavi alan, çalışma ölçütlerine uyan, 18-49 yaşları arasında ve gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen 30 borderline kişilik bozukluklu hasta ve polikliniğimize rutin ehliyet muayenesi için başvuran 30 sağlıklı kontrol ardışık olarak alındı . Sosyodemografik bilgi formu, Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış DSM-III-R Klinik Görüşme Formu (SCID-II) ve Hamilton Depresyon Derecelendirme (HDDO) ölçekleri kullanıldı. Aynı zamanda serum kolesterol düzeyleri belirlendi. Hasta grubunun ortalama total kolesterol düzeyi sağlıklı kontrollerinkinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşüktü. İntihar düşüncesi veya girişim öyküsü olan hastaların total kolestrol düzey ortalaması böyle bir öyküsü olmayan hastalarınkinden anlamlı şekilde düşüktü. HDDÖ ölçek puanları ile serum kolesterol düzeyleri arasında herhangi bir korelasyon belirlenmedi. Sonuç olarak çalışmamız borderline kişilik bozukluklu hastalarda kolesterol düzeyinin sağlıklı kontrollerden daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.