E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 21-24
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: The aim of this study is to investigate the characteristics of the psychiatric diagnoses of the patients referred to psychiatric consultation in respect to acute or chronic physical illnesses.

Method: 109 of the 153 psychiatric consultation patients were included in the study in a university psychiatry department for 6 months. Patients admitted to emergency service were not included in the study. The patients were grouped into surgery or internal with respect to acute or chronic condition of their physical illnesses' course. Psychiatric diagnoses according to DSM IV were evaluated by comparing with regard to acute and cronic physical illnesses.

Results: 52.3 % of patients were woman, and 47.7 % were man. Mean age of the patients was 48.4±17 .9 (range 17-93 ), and 84.4 % of the patients' educational level was lower than 8 years. Among the consultation patients chronic diseases (43.1 % chronic internal, 24.8 % chronic surgery) were significantly more than acute ones (p<0.001). The most diagnoses were anxiety disorders (29.4 %), depressive disorders (23.9 %), and delirium (11.0 %). Depressive disorders were mostly diagnosed in chronic physical conditions, however there was no difference in frequency between depressive disorders and anxiety disorders in chronic or acute physical illnesses (p=0.217).

Conclusion: It should be emphasized that the possibility of the increase of psychiatric comorbidity in the patients with chronic physical illnesses, and tried out to pevent psychiatric comorbidity especialy in chronic physical conditions.


Fiziksel Hastalıklara Eşlik Eden Ruhsal Bozukluklar: Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 21-24

Amaç: Psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların fiziksel hastalıklarının akut ya da kronik olma durumuna göre aldıkları psikiyatrik tanıların özelliklerini araştırmaktır.

Yöntem: Bir üniversite psikiyatri kliniğinde 6 ayda değerIendirilen 153 konsültasyon hastasından 109' u araştırmaya alındı. Acil servis konsültasyonları çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar fiziksel hastalıklarının durumuna göre dahili ya da cerrahi kökenli ve akut ya da kronik olarak sınıflandırıldı. Aldıkları psikiyatrik tanılar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: 109 hastanın % 52.3' ü kadın % 47.7'si erkekti. Ya ş ortalaması 49.4±17.9 (yaş aralığı 17-93), % 84.4' ü 8 yıldan düşük eğitimli idi. Hastalığın doğasına göre kronik hastalıklar (kronik dahili % 43.1) ve kronik cerrahi (% 24.8) akut olanlardan anlamlı derecede yüksekti (p<0.001). En sık konulan tanılar anksiyete bozuklukları (% 29.4), depresif bozukluklar (% 23.9) ve deliryumdu (% 11.0). Depresif bozukluklar kronik hastalarda daha çok saptanmakla birlikte kronik ya da akut durumlarda anksiyete bozuklukları ile arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır (p=0.217).

Sonuç: Konsültasyon-liyezon çalışmalarında kronik hastalığı olanların psikiyatrik yardıma gereksinimlerinin artabileceği göz önüne alınmalı ve psikiyatrik eş-tanının azaltılması için çaba gösterilmelidir.