E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1GATA Haydarpaşa Training Hospital Psychiatry Service
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital AMATEM Service
3Erzincan Military Hospital Psychiatry Service
4Girne Military Hospital Psychiatry Service
5Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine Department of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(2): 97-103
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, investigation of relation and comparison of anxiety, anger style and self-esteem in criminals who were hospitalized judicial observation with a diagnosis of personality disorder according to DSM-IV axis II and C sets and their developmental, family and environmental properties were aimed. For this aim, a group of 55 hospitalized criminal subjects who met the exact criteria for antisocial Personality Disorder according to DSM-IV axis 11, a second group of 25 hospitalized criminal subjects with a diagnosis of another personality disorder according to B and C sets and a control group of 62 standing healty subjects were included irn this study. Subjects were all male. Each subject was giyen an interview questionaire including items of development, family, environment and erime as well as State-Trait Anxiety Inventory (STAJ), Prolonged Agression-Agression Style Scale (PAASS) and Self-Esteem Inventory (BSÖ). In this antisocial personality group, when compared to the two other groups, a significantly meaningful increase in the relation between frequency of erime and alcohol and substance abuse in family, environment of development residency area, intrafamiliar violence and deterioration of relations, frequency of past erime, aggressive behaviour frequency towarded to themselves and others, and prolonged aggression-aggression expression scores couldn't have been established. Although, mean scores of the same group for prolonged anxiety, introverted anger; control of anger and self-esteem were significantly meaningfid when compared to the control group; the same relation couldn't have been established in comparison to other personality disorders group. It can be suggested that the judicial observation cases with diagnosis of antisocial personality disorder have similiar family and environmental development conditions and their potential for erime is closely associated with their prolonged anger and anger expression.


Adli Gözlem İçin Gelen Suçlularda Sosyodemografik Özellikler, Kaygı, Öfke ifadesi ve Benlik Saygısının Kişilik Bozukluğu ile ilişkisinin Araştırılması
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM Servisi
3Erzincan Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi
4Girne Asker Hastanesi Psikiyatri Servisi
5Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 97-103

Bu çalışmada adli gözlem için gelen, DSM-IV ikinci eksen B ve C kümesi kişilik bozukluğu tanısı alan suçlularda gelişimsel, ailesel ve çevresel özellikleri ile kaygı, öfke tarzı ve benlik saygılarının incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla adli gözlem için yatırılan DSM-IV ikinci eksen Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanı kriterlerini karşılayan 55 suçlu denek ile birinci grup, B ve C kümesinden diğer bir kişilik bozukluğu tanısı alan 25 suçlu denek ile ikinci grup ve 62 sağlıklı normal denek ile sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu. Deneklerin hepsi erkekti. Derneklere gelişimsel, ailesel, çevresel ve suça yönelik sorular içeren görüşme anketi ile Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SOOTO) ve Coopersmith Benlik Saygın Envanteri (Self-Esteem Inventory, BSO) uygulandı. Antisosyal kişilik bozukluğu grubunda aile ve yetiştiği, yaşadığı çevrede alkol ve madde kullanımı ile suç işleme sıklığı, aile içi şiddet ve ilişki bozukluğu, geçmişte suç işleme sıklığı, kendine ve başkalarına yönelik agresif davranış sıklığı, sürekli öfke ve öfke dışavurum ortalama puanları diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Aynı grupta sürekli kaygı, öfke içevurum, öfke kontrol, benlik saygısı ortalama puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek iken; diğer kişilik bozuklukları grubuna göre anlamlı düzeyde bir yükseklik göstermediği saptandı. Antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan adli gözlem olgularının benzer aile ve çevresel gelişim şartlarına sahip oldukları ve suç işleme potansiyellerinin sürekli öfke ve öfke dışavurum özellikleriyle yakın ilişkili olduğu söylenebilir.