E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital,
2Samsun-Havza State Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 77-84
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The objective of this study is to investigate relationship between perceived level of "expressed emotion" of patients and demographics of their family. This study was included 60 patients with bipolar disorder and 60 relatives who lives with the patients. These relatives are called "key relative" . The patients who have been consented the study were interviewed during discharge hospital. The patients were carried out Scale of EE and their relatives were carried out LEE. In additional, two data form rating demographics of the patients and their relatives were used. Both level of LEE of the relatives and level of EE of the patients were distinguished high and low EE according to mean of EE points and met demographics of family. There were significant differents between high and low EE subgroups, particularly subgroup emotional overin volvement (EO) in the age, gender, marital status and education. Results provide that the parents were expressed their feelings in the style of emotional overinvolvement to younger unmarried patients.


Bipolar Bozuklukta Duygudışavurumu ile Ailelerin Sosyodemografik Verileri Arasındaki İlişkiler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,
2Samsun-Havza Devlet Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 77-84

Bu çalışmanın amacı hem kliniklerimizde izlenen Bipolar Bozukluğu olan hastaların, hem de onların yakınlarının algıladıkları "Duygu Dışavurumu" düzeyleri ile hastaların yaşadıkları ailelerin sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 60 Bipolar hasta ve hastalarla birlikte yaşayan yada yakın temas halinde bulunan, kendileri için ilişkilerinde önemli gördükleri anahtar akraba konumundaki 60 hasta yakını dahil edilmiştir. Çalışmayı kabul eden hastalarla kliniklerden taburculuk aşamasında görüşme yapılmıştır. Hastalara Duygu Dışavurumu (DD) Ölçeği, yakınlarına da "Level of Expressed Emotion" (LEE) ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca hastalarla akrabaların sosyodemografik verilerinin ve hastalığa ait özelliklerin kaydedildiği birer veri formu kullanılmıştır. Hem akrabaların LEE düzeyleri hem de hastaların DD düzeyleri ortalamaya göre yüksek ve düşük olarak ayrılarak sosyodemografik verilerle karşdaştırılmıştır. LEE düzeylerinde fark saptanmazken özellikle DD' nin Aşırı ilgi-koruyucu kollayıcı oluş (AİKK) alt ölçeğinde yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu açısından anlamlı farklar saptanmıştır. Bulgular, ülkemizde ebeveynlerin evli olmayan daha genç bipolar hastalara yönelik duygudışavurumlarının aşırı koruyucu kollayıcı yönde olduğunu düşündürmektedir.