E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Spec. Dr.
2Bursa State Hospital, Spec. Dr.,
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(3): 158-163
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Affective Spectrum Disorder (ASD) is a giyen name for a group of disorders (i.e. alcoholism, obsessive compulsive disorder, eating disorder, impuls control disorder, panic disorder, post-traumatic stress disorder. Tourette's disorder, irritable bowel syndrome, narcholepsia, migraine, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, kleptomania). The presence of these disorders were investigated in affective disorder patients and in their first degree relatives. 86 remitted bipolar and 30 unipolar patients who admitted to our hospital were compared with 36 healthy volunteers. First degree relatives of both patients and volunteers were also compared. All groups were applied Spitzer's SCID-NPIOP, Andreasen's FH-RDC and structured ASD interviewing form of Hudson-Pope. Affective Spectrum Disorders prevalence in bipolar affective patients were not significantly higher than the control group statistically. Unipolar patients had longer duration and frequency of illness and higher suicide ratios comparing to bipolars but these two groups showed no statistical differences by means of Affective Spectrum Disorders. Affective Spectrum Disorders in general was found significantly higher in unipolar patients comparing to bipolars and healthy controls (p=0.009). In comparison of first degree realtives, only mothers of bipolar patients had more psychiatric disorders comparing to unipolars (p<0.04).


Duygudurum Bozukluğu Hastalarında ve Birinci Derece Akrabalarında "Affektif Spektrum Bozukluğu"
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uz. Dr.
2Bursa Devlet Hastanesi, Uz. Dr.,
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 3(15): 158-163

Affektif Spektrum Bozukluğu (ASB), alkolizm, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozukluğu, impuls kontrol bozukluğu, panik bozukluğu, posttravmatik stress bozukluğu, Tourette bozukluğu, irritabl barsak sendromu, narkolepsi, migren, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, kleptomani gibi hastalıkları kapsamaktadır. Bu çalışma ile affektif bozukluğu bulunan hastaların kendilerinde veya birinci derece akrabalarının herhangi birisinde sözü edilen hastalıkların varlığı araştırılmıştır. Hastanemize başvuran, remisyonda Duygudurum Bozukluğu tanısı almış 86 bipolar, 30 unipolar bozukluk hastası ve bilinen herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan 36 sağlıklı gönüllü ile bunların eşit sayıdaki birinci derece akrabaları çalışmaya alınmıştır. Tüm gruplara sosyodemografik veri formu, SCID-NPIOP, FH-RDC formu ve ASB ek görüşme formu uygulanmıştır. Genel olarak hasta grubunda ve ailelerinde Affektif Spektrum Bozukluğu kapsamında olan hastalıklar kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı sıklıkta görülmedi. Hastalık yaşı, cinsiyet, hastalık sıklığı, suisid oranı açısından Unipolar hastalar bipolar hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiler. Affektif Spektrum Bozukluğu açısından iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmazken, migrenin unipolar hastalarda görülme sıklığı anlamlı derecede fazla bulundu (p<0.002). Ayrıca bipolar hastaların annelerinde herhangi bir psikiyatrik bozukluk görülme oranı unipolar hastalara göre anlamlı derecede fazla bulundu (p<0.04). Unipolar hastalarda Affektif Spektrum Bozukluğu sıklığı bipolar hastalardan ve kontrol grubundan anlamlı olarak fazla saptandı (p=0.009).