E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1A. İ. Düzce Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(3): 149-157
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In recent years, studies done to determine the psychiatric disorders and their sociodemographic features have been increasing and it's been tried to identify people in need of psychiatric help and groups at risk of developing psycopathology. In this study, we attempted to identify sociodemographic features and diagnoses of patients applying to psychiatry outpatient department of our newly established faculty hospital and to determine the reflections of the two terribly huge earthquakes experienced in our region (Gölcük and Düzce 1999). For this reason, we examined retrospectively the records of patients applying to psychiatric outpatient department for 30 months before and after earthquake.

Women, married people, people having children, housewives and ages between 19 and 45 more commonly apply to our department. Significant increases have been found especially in certain anxiety disorders like PTSD, acute stress reaction and OCD, and depression after the earthquake.

Any big natural disaster like earthquake increased the risk of searching psychiatric help and of developing psychopathology, related to the losses and traumas people experienced


Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyo-Demografik Tanılar ve Depremle ilişkileri
1A. İ . B. Ü. Düzce Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 3(15): 149-157

Son yıllarda psikiyatrik bozukluklar ve sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için yapılan çalışmalar hızla artmakta ve psikiyatrik yardıma ihtiyacı olanlarla psikopatoloji gelişme riski olan gruplar tanınmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada yeni kurulmuş olan fakültemiz hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri, tanılar e bölgemizde (Gölcük ve Düzce 1999) yaşanan iki büyük depremin hasta grubumuza yansımasını belirlemek istedik. Bu amaçla deprem öncesi ve sonrası toplam 30 aylık dönemde psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların kart kayıtlarını retrospektif olarak inceledik.

Polikliniğimize daha çok kadın, evli, çocuklu, ev hanımı ve 19-45 yaş grubu müracaat etmektedir. Depremden sonra özellikle bazı anksiyete, bozuklukları (PTSB, akut stres bkz., OKB) ve depresyonlarda anlamlı artışlar vardır Deprem gibi büyük bir doğal afet; insanların yaşadıkları travma ve kayıplar nedeniyle psikiyatrik yardım arama ve psikopatoloji gelişme riskini arttırmaktadır.