E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(4): 239-244
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Eighty-one aneurysm cases which wee operated in the last 5 years in our clinic with the beginning of microsurgical interventions, were evaluated retrospectively. The female-maleratio was 0.7. the patients age ranged from 26 to 72 years (mean=53.3 years). Aneurysms were most frequently located on the anterior communicating artery. Multiple aneurysms were present in 9 cases (11.1%) and were giant in 3 (3.7%).

Microsurgical clipping was possible in 79 (97.5%) and wrapping was done in 2 (2.5%) cases. Mortality and morbidity of the whole series was 9.8% and 28.3% respectively. Cases were discussed according to their presenting symptoms and clinical signs, radiological findings, surgical therapy and outcome and were compared to the medical literature.


İntrakranyal Anevrizmalar
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 4(15): 239-244

Kliniğimizde mikroşirürji uygulamalarının başlamasıyla birlikte son 5 yıl içinde cerrahi girişim yapılan 81 anevrizma olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Kadın erkek oranı 0.7 idi. Yaş dağılımı 26 ile 72 arasında olup ortalama yaş 53.3 olarak bulundu. En sık anevrizma lokalizasyonu anterior kommunikan arterdeydi. Olguların 9' unda (%11.1 ) multipl, 3' ünde (%3.7) ise dev anevrizma mevcuttu. Olguların 9' unda (%97.5) anevrizma kliplendi, 2 olguda (%2.5) ise kas ile sarıldı. Serinin mortalite oranı % 9.8, morbidite oranı ise %28.3'dü. Olgular semptomlar, klinik ve nöroradyolojik bulgular, tedavi ve sonuç açılarından incelendi ve literatürle karşılaştırılarak tartışıldı.