E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Ord. Professor Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Education Research Hospital 1. Neurology Clinic, As. Dr.
210. Psychiatry Clinic, Spec. Dr.
3SSK Bakırköy Yenimahalle Women and Children Hospital, As. Dr.
4IU Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Physiology, Uz. Biologist
5IU Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Physiology, Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(4): 205-209
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, aimed to investigate the anxiolyticlanxiogenic effect of acute administration of fluoxetine by using chronically immobilized wistar-albino male rats. Animals were divided into three groups:
1. Control grup (n=8)
2. Chronic immobilized group (8): In this group, rats were immobilized for 7 minutes in 15 days and intraperitoneal saline was administered before experiment.
3. Acute fluoxetine group (9): In this group, rats were immobilized for 7 minutes in 15 days, and intraperitoneal fluoksetine 5 mglkg was administered before experiment.

The experimental metod used was Porsolt's swimming test. Results were statistically analized by using student's t test. In control group, as a result of learned helplessness, first 5 minutes time and total immobilization time were increased significantly during second Porsolt's swimming test. In the chronic immobilized group, chronic immobilization stress impaired learning in Porsolt's swimming test and this impairment was restored by the acute administration of fluoxetine in acute fluoxetine group. The results of these tests, taken as a whole, suggests that acute administration of fluoxetine prevents the emotional memory impaired by anxiety.


Akut Fluoksetin Uygulamasının Kronik İmmobilizasyon Stresi Üzerine Etkileri
1Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği, As. Dr.
210. Psikiyatri Kliniği, Uz. Dr.
3SSK Bakırköy Yenimahalle Kadın ve Çocuk Hastanesi, As. Dr.
4İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Uz. Biolog
5İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 4(15): 205-209

Çalışmamızda kronik immobilizasyon stres uygulanmış wistar türü albino erkek sıçanlar kullanarak akut fluoksetin uygulamasının olası anksiyolitik/anksiyojenik etkilerini araştırmaya planladık.
Deney hayvanları 3 gruba ayrıldı:
1. kontrol grup (n=8)
2. kronik immobilizasyon uygulanan grup: 15 gün süreyle günde 7' şer dakika immobilizasyon süresi uygulanan, deney öncesi intraperitoneal serum fizyolojik verilen grup (n=8).
3. akın fluoksetin uygulanan grup 15 gün süreyle günde 7' şer dakika immonobilizasyon stresi uygulanıp, deney öncesi intraperitoneal 5mg/kg fluoksetin verilen grup (n=9).

Çalışmamızda davranış testi olarak; öğrenilmiş çaresizlik ve emosyonel hafıza modeli olan Porsolt yüzme testi kullanıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak student t testi kullanarak değerlendirildi. Kontrol grubunda beklendiği gibi, gelişen öğrenilmiş çaresizliği bağlı olarak ikinci Porsolt yüzme testinde ilk 5 dakika ve toplam immobilizasyon süreleri anlamlı olarak kısaldı. İkinci grup deney hayvanında kronik immobilizasyon stresi öğrenilmiş çaresizliğin gelişmesini bozdu; bu grupta bakılan paremetrelerde birinci ve ikinci Porsolt yüzme testleri arasında anlamlı farklar bulunamadı. Üçüncü grupta kronik immobilizasyon stresi ile oluşan anksiyetenin engellendiği öğrenilmiş çaresizlik, akut ,fluoksetin uygulanması ile düzeldi. Bu bulgular akut fluoksetin uygulanmasının anksiyete ile bozulan emosyonel hafızayı koruduğunu göstermektedir.