E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1M. H. Ankara Training and Research Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 53-56
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Multiple sclerosis (MS) is characterised with exacerbations or progressing disability in young adults and related with several central nervous system sign and symptoms. Some psychiatric abnormalities, mostly depression, can be seen during the onset or progress of the disease. Our aim was ta evaluate the frequency of depression and anxiety and correlation between EDSS values with using the Beck Depression Scale (BDS) and Beck Anxiety Scale (BAS), among patients of our MS Clinic. Among the 23 patients; 17 patients were relapsing-remitting type MS patients (5 male and 12 female), 5 patients were secondary progressive type MS (2 male and 3 female), and one patient was primary progressive type MS. All patients were in remission peniod and they were not receiving either immunsuppressive or immune modulatuary therapy. Among 16 female, and 7 male patient, the mean age was 33.7 (23-50) and EDDS points were between 0-7. Mediumlhigh depression was found in 13 of 23 patients, and medium/high anxiety was found in 16 patients. No correlation was found between BDS/BAS values and EDDS scores. As there was no correlation between the disability levels of the patients and BDS, BAS values, and besides the diminished values of BDS and BAS values in some patients the cognitive assessment of the patients during the progression of depression, social stress, family living, atypical depression should be taken into account.


Multipl Sklerozda Depresyon
1S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 53-56

Multipl skleroz (MS), genç erişkinlerde ataklar halinde veya ilerleyici özellikte olabilen, santral sinir sistemine ait çeşitli bulgu ve belirtilerle karakterize bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcı ya da seyri sırasında birçok psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu bozukluklar içinde en sık rastlananı depresyondur. Biz çalışmamızda, MS polikliniğimizde takip ettiğimiz hastalarda Beck Depresyon Skalası (BDS) ve Beck Anksiyete Skalasını (BAS) kullanarak hastalarda depresyon ve anksiyetenin sıklığı; EDSS değerleri ile korelasyonunu araştırmayı amaçladık. Çalışma alınan 23 hastanın, 17 tanesi ataklarla giden relapsing-remitting tip MS (5'i erkek, 12'si kadın), 5 tanesi sekonder progresif tip MS (2'si erkek, 3'ü kadın), 1 tanesi de primer progresif tip MS (1'i kadın) idi. Hastaların tümü remisyon döneminde, immun süpresan ya da immun modülatuar tedavi almayanlardan seçildi. Hastaların 16'sı kadın, 7'si erkekti. Yaş ortalaması 33.7 (23-50), EDSS puanları 0-7 arasında idi. Sonuçlar değerlendirildiğinde, 23 hastanın 13'ünde orta/yüksek düzeyde depresyon bulunurken, 16 hastada orta/yüksek düzeyde anksiyete tesbit edildi. BDSIBAS puanları ile EDSS skorları arasında ilişki bulunmadı. Hastaların disabilite düzeyleri ile BDS ve BAS değerleri arasında korelasyonun olmaması, bazı hastalarda BDS ve BAS puanlarının düşük olması, depresyon gelişiminde hastaların kognitif değerlendirmelerinin, sosyal stres varlığı, aile yaşantıları, atipik depresyon gibi durumların göz önünde bulundurulması gerekliliğini düşündürmektedir.