E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Atatürk Health Services Vocational School, Res. Att.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 39-45
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed to investigate that what measure to heaithof the spousesof the bipolar allectif disorder. 54 of the spouses of the bipolar allectif disorder to form event group and 54 of the spouses of the physchial disorder to form control group. The identifying information form and family function assesment scale have been applied to spouses of the patients. In the analysis of the data with help of the percent distributions, analysis of variance, chi square test, t test have been used with SPSS for windows 6.0 programme. The event group included in the research differ from the control group in the problem solving, communication, roles, giving the necessary assistance general functions, behavior control. But this differance is not observed in the sub dimension called giving on emational reaction. The data showed that there was relationship between negative .family funtcion and disorder.


Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Hastaların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi
1Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Öğr. Gör.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 39-45

Bu çalışmada bipolar affektif bozukluğu olan hasta eşlerinin aile işlevlerinin ne ölçüde sağlıklı olduğunun araştırılmasını amaçlar. 54 bipolar affetif bozukluğu olan hasta eşi yaka grubunu oluştururken, 54 ruhsal bozukluğu olamayan hasta eşi kontrol grubunu oluşturdu. Hasta eşlerine tanıtıcı bilgi formu ve A.D.Ö. (Aile Değerlendirme Ölçeği) uygulandı. Verilerin analizinde yüzde dağılımları, Ki kare, varyans analizi, t testleri SPSS 6.0 programı kullanılarak yapıldı. Araştırmada yer alan yaka grubu ve kontrol grubu A.D.Ö.' nün problem çözme, iletişim, roller, gereken ilgiyi gösterebilme, genel işlevler ve davranış kontrolü alt boyutunda farklılık gösterirken, bu fark duygusal tepki verme alt boyutunda görülmemiştir. Bulgular; hastalık ve olumsuz aile işlevleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur.