E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Psychiatry, Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 28-34
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Assessment of depression and personality disorder comorbidity in obsessive compulsive disorder (OCD) and panic disorder (PD).

Subjects were selected among the patients consulted to Cerrahpaşa Faculty of Medicine Psychiatry Department oııtpatient unit and anxiety disorder policlinic (with symptoms seen in PD and OCD as the primary complaint and diagnosed as OCD and PD with or without agoraphobia according to DSM-IV criteria. All of the subjects in the study were selected randomly and gave informed consent for participation.

All of the subjects vere diagnosed to have at least one personality disorder (PeD) according to Structured Clinical Interview .for DSM-N (SCID-H) personality disorder form. Histrionic PeD was the most common in PD (19.4 %) and borderline PeD was the most frequent in OCD patient group (27.2 %). 89 % of OCD group and 85 % of PD group was diagnosed who have depression according to Hamilton Depression Scale (HDS). OCD group had mean depression score of 26.4 whereas PD patients had a mean score of 22.7 in HDs. The dillerence among both groups for depression prevalance was not statistically important.

The importance of the sociodemographic and clinical studies about anxiety disorder and related depression, is increasing in the world. There are a lof of questions to be answered on this subject. In order to answer some of these questions, we investigated the comorbidity of PeD and depression in OCD and PD. Because depression prevalance is high in OCD and PD, these patients must be examined very carefully for existence of a comorbid depression.


Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Kişilik Bozukluğu Komorbiditesi
1Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı , Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 28-34

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik bozukluk (PB) tanısı alan hastalarda kişilik bozuklukları ve depresyon komorbiditesini araştırmak.

Hastalar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ayaktan tedavi ünitesine ve anksiyete bozuklukları polikliniğine başvuran, DSM-IV kriterlerine göre OKB yada PB (agorafobili yada agorafobisiz) tanısı alanlar arasında hastalar randomize örnekleme yöntemi kullanılarak, gönüllü olmaları koşulu ile alınmışlardır. Bu hastaların hepsine Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID-II) kişilik bozuklukları formuna göre en az bir kişilik bozukluğu tanısı konmuştur. Panik bozukluk hasta grubunda en sık histrionik tip kişilik bozukluğuna rastlanmıştır (% 19.4). Obsesif Kompulsif Bozukluk hasta grubunda ise en sık rastlanılan borderline kişilik bozukluğudur (% 27.2).

Hamilton Depresyon Skalası'na (HDS) ve DSM-N kriterlerine göre OKB grubunun % 89'na. PB grubunun ise % 85'ine depresyon tanısı konmuştur. OKB yaka grubunda ortalama HDS puanı 26.4 ve PB grubunda ortalama HDS puanı 22.7 olarak saptanmıştır. Depresyonun ağırlığı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Dünyada anksiyete bozukluklarının ve bununla ilişkili depresyon için yapılan sosyodemografik ve klinik çalışmaların hekim ve hastalar için önemi artarak devam etmektedir. Bu konuyla ilgili cevaplandırılması gereken bir çok soru vardır. Bu çalışmada obsesif kompulsif bozuklukta ve panik bozuklukta var olan, kişilik bozukluklarının ve depresyonun komorbiditesini araştırdık. OKB ve PB hasta gruplarında depresyon sıklığının yüksek olmasından dolayı, bu hastalarda depresyonun varlığının dikkatle araştırılması gerekmektedir. Yine bu iki hastalık grubunda II. eksen tanılarının göz önünde bulundurulması gerektiği çalışmamızdan elde edilen sonuçlardan biridir.