E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 24-27
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The comorbidity of eating disorders with other psychiatric disorders is of special interest in recent years. In this stucly, which is made Bakırköy Mental Diseases Training and Research Nospital between October 2001-February 2002; eating disorders and comorbid mood disorders in 72 female patients who meet OSM-IV alcohol or durg use disorders criteria were investigated.

Eating disorder rates were found significantly higher in the alcohol or drug dependent group (% 16.1) compared to both controls (% 2.4) nd alcohol or durg abuse group (% 0). And alcohol or drug abuse group (% 0). And depressive disorders were significantly higher in the alcohol or durg dependent group (% 69.6) compared to the control group (% 17.1). In alcohol or drug dependent group the rate of sexusal trauma at childhood were higher (% 16.1) than the controls (% 0), and the rate of non-sexual trauma didn't diller between groups.

Comorbidity between alcohol or drug depency and eating disorders was foun in our sutdy too, consistently with the findings in the literature. Association between both syndromes were discussed in the context of other corrurrent pathologies.


Alkol-Madde Kullanım Bozukluğu Olan Kadınlarda Yeme Özellikleri ve Yeme Bozuklukları Taraması
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 24-27

Yeme bozukluklarının diğer psikiyatrik bozukluklarla birlikte olabileceği son yıllarda dikkati çeken bir konudur. Bu çalışmada Ekim 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve DSM-IV tam ölçütlerine göre alkol ve/veya madde kullanım bozuklukları tanı ölçütlerini dolduran 72 kadın denekte yeme bozuklukları ve eştanılı duygudurum bozuklukların vardığı araştırılarak 41 kadın sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Hasta grubunun yaş ortalaması 29.3±7.04, kontrol grubunun ise 29.7±9.02 idi.

Çalışmada alkol ve/veya madde bağımlılığı olan grupta yeme bozuklukları oranı (% 16.1) hem kontrollerden (% 2.4), hem de alkol ve/veya madde bağımlılığı olan grupta (% 69.6) kontrol grubuna oranla (% 17.1) anlamlı olarak daha fazla depresif bozuklukları bulunduğu saptandı. Alkol ve/veya madde bağımlılarında çocukta cinsel travma öyküsü (% 16.1) kontrol grubundan fazla (% 0) olarak bildirilen, cinsel travma dışı travmalar açısından ise gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.

Literatürde belirtilen alkol-madde bağımlılığı ile yeme bozuklukları arasında yüksek oranda eştanının varlığı yapılan çalışmada da doğrulandı. Ayrıca iki bozukluk arasında bulunan ilişki eşlik eden diğer patolojiler de göz&ilmi alınarak literatür ışığında tartışıldı.