E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Hospital, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 5-20
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In the present study, all schizophrenic patients admitted to the acute and chronic inpatient wards of Bakırköy Mental Hospital. Research patients who were 144 male and 56 female were randomly selected. Control group who were 30 male and 70 female were randomly selected from Taksim and Haydarpa şa Numune Hospitals. Research patients who meet DSM-IV Schizophrenic Disorders criteria were identified by a senior psychiatrist. The birth data of schizophrenic patients were learned not only from their explanations, their identity cards and driver' s licenses were examined. This data were confirmed at least by one family membership. The birth data, the birth places and the education period of schizophrenic and control group patients were investigated. We used Fisher's chi square and student t test with instat computer program for analysing data.

We found that the age and the sex dispersions of the research and the control group patients werw the same. The proportions of the birth seasons of schizophrenic patients were in winter 22 %, in spring 40 %, in summer 22 %, in autumn 16 %. The proportion of spring births were found significant higher than the other seasons births (p=0,0209). The subjects who were borned in winter were also high, but the difference wasn' t significant. When winter and spring births were accounted together, they were higher in the proportion of %50 than the summer and the autumn births proportion across all the births.


Şizofreni ve Doğum Mevsimi ilişkisi
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 5-20

Bu çalışmaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi akut ve kronik servislerinde yatmakta olan 144' ü erkek, 56' sı kadın olmak üzere toplam 200 hasta alınmıştır. Hastalar gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Kontrol grubu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye polikliğine başvuran hastalardan gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilmiştir ve 30'u kadın, 70' i erkek olmak üzere toplam 100 hastadan oluşmaktadır.

Araştırma grubu hastaları, şizofreni tanısı DSM-IV tanı ölçütlerine göre bir psikiyatri uzmanı tarafından konmuş hastalardan seçilmiş, şizofreni hastaların doğum tarihleri sadece hastaların beyanlarına dayandırılmamış, nüfus kağıdı, ehliyet ve pasaport gibi resmi belgeleri incelenmiş, bu tarihlerin doğruluğu en az bir aile bireyi ile görüşülerek pekiştirilmeye çalışılmıştır. Hem şizofreni hastalarının hem de kontrol grubuna alınan gönüllülerin doğum tarihleri, doğum yerleri (kırsal- kentsel), doğdukları yer (hastane-ev), eğitim süreleri araştırılmıştır. İstatistiki yöntem olarak verilerin analizi instat bilgisayar programında, Fisher's exact chi-square ve student t testi kullanılarak yapılmıştır.

Araştırma sonucunda çalışma ve kontrol grubunun yaş ve cinsiyet dağılımı birbirine özdeş bulunmuştur, şizofreni hastalarının doğum mevsimi oranları; kış: %22, ilkbahar: %40, yaz: %22, sonbahar: %16 bulunmuştur. İlkbahar mevsiminde doğanların oranı diğer mevsimlerde doğanlara oranla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,0209). Kış mevsiminde doğanların oranı da yüksek bulunmuş, ancak istatistiki anlamla& derecesine ulaşmamıştır. Kış-ilkbahar doğumları beraber hesaplandığında, yaz- sonbahar doğumları toplamından %50 fazla olduğu saptanmıştır.